Status: Trwająca

Czas serwera: 22.02.2024 04:02

Karta zamówienia #9/2023
Prenájom časti pozemku, parcely registra „C“ KN, parcelné číslo 9193/422, o výmere 2 500 m², druh pozemku: ostatná plocha, zapísanom na liste vlastníctva číslo 882, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, katastrálne územie: Nivy, obec: Bra

Informacje

ID zamówienia
41534
Nazwa zamówienia
Prenájom časti pozemku, parcely registra „C“ KN, parcelné číslo 9193/422, o výmere 2 500 m², druh pozemku: ostatná plocha, zapísanom na liste vlastníctva číslo 882, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, katastrálne územie: Nivy, obec: Bra
Numer zamówienia
9/2023
Rodzaj procedury
Verejná obchodná súťaž
Tryb zamówienia publicznego
Verejná obchodná súťaž
Rodzaj zamówienia
-
Wynik zamówienia publicznego
Inny rodzaj umowy
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Postupy a úkony vyhlasovateľa Obchodnej verejnej súťaže (ďalej aj ako „OVS“) a uchádzača neupravené v týchto Súťažných podmienkach (ďalej aj ako „SP“) a vo vyhlásení OVS sa budú riadiť výlučne podľa ustanovení § 281 až 288 Obchodného zákonníka.
Predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad akceptuje všetky podmienky OVS uvedené vo vyhlásení OVS a v týchto Súťažných podmienkach.
Je potrebné, aby si uchádzač dôkladne preštudoval Súťažné podmienky a dodržal všetky pokyny, formuláre, zmluvné ustanovenia a ďalšie špecifikácie uvedené v týchto Súťažných podmienkach.
Ponuka predložená uchádzačom musí byť vypracovaná v súlade s podmienkami uvedenými vo vyhlásení OVS a v týchto Súťažných podmienkach a nesmie obsahovať žiadne výhrady týkajúce sa podmienok účasti alebo návrhu nájomnej zmluvy.

Wybór kryteriów oceny ofert
Według SWZ
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
26.02.2024 13:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Verejné prístavy, a. s.
Adres
Prístavná 10
Bratislava
821 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Barbora Janušová
barbora.janusova@vpas.sk
+421 918826072

Dokumenty