Status: Trwająca

Czas serwera: 18.06.2024 13:20

Karta zamówienia #41567
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti PENAM SLOVAKIA, a.s.

Informacje

ID zamówienia
41567
Nazwa zamówienia
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti PENAM SLOVAKIA, a.s.
Numer zamówienia
41567
Rodzaj procedury
Prieskum trhu
Tryb zamówienia publicznego
Prieskum trhu
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Główny CPV
42942000-1 - Piece i akcesoria
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky sú dva logické celky a to Automatizovaná výrobná linka na chlieb – 1 ks a Samostatne stojaca kysiareň 1 ks. Zákazka je rozdelená na časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na ktorúkoľvek časť zákazky. Počet častí zahrnutých do ponuky nie je obmedzený.

Komentarz

1.1 Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia („ďalej len komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom/záujemcami a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.
1.2. Obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi
1.3 JOSEPHINE je na účely tohto obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
31.05.2023 23:59:59

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
PENAM SLOVAKIA, a.s.
Adres
Štúrova 74/138
Nitra
949 35, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Viktória Szebellaiová
viktoria.szebellaiova@eufc.sk
+421 918906544

Dokumenty