Status: Trwająca

Czas serwera: 22.06.2024 09:07

Karta DSZ #MAGS OVO 54302/2023
DNS - Inžinierska činnosť

Informacje

ID zamówienia
41618
Nazwa zamówienia
DNS - Inžinierska činnosť
Numer zamówienia
MAGS OVO 54302/2023
Numer ogłoszenia BZP
21835-MUS
Numer ogłoszenia EU
2023/S 124-394122
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
2 000 000,00 EUR
Główny CPV
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na služby inžinierskej činnosti pre stavebné projekty Magistrátu hlavného mesta Bratislavy.

Služby súvisiace s poskytovaním inžinierskej činnosti budú zahŕňať všetky náležitosti spojené so získaním všetkých druhov povolení a rozhodnutí potrebných na výstavbu ako aj po výstavbe.

Inžinierskou činnosťou sa rozumie súbor činností, ktoré v mene Objednávateľa ako budúceho stavebníka vykonáva právnická alebo fyzická osoba pre potreby zabezpečenia prípravy, realizácie a odovzdania stavby. Je to súhrn činností, ktorými sa zabezpečujú všetky služby pri zastupovaní Objednávateľa ako stavebníka v konaní so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými organizáciami, najmä zabezpečenie vstupných podkladov, prieskumov, odborných posudkov a stanovísk a projektovej a inej dokumentácie stavby, zastupovanie Objednávateľa ako navrhovateľa v územnom konaní, v konaniach o zmene stavby pred dokončením a v preberacom a kolaudačnom konaní, zabezpečenie všetkých podkladov pre príslušný rozsah povolení, rozhodnutí a stanovísk. Tak isto všetky činnosti spojené s majetkovo právnym vysporiadaním.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
17.08.2023 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
03.11.2028 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adres
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Katarína Bohovicová
katarina.bohovicova@bratislava.sk
+421 904025132

Dokumenty

Oferty