Status: Trwająca

Czas serwera: 25.02.2024 00:27

Karta DSZ #2195/2023/520
DNS_Geodetické služby

Informacje

ID zamówienia
42342
Nazwa zamówienia
DNS_Geodetické služby
Numer zamówienia
2195/2023/520
Numer ogłoszenia BZP
31756-MUS
Numer ogłoszenia EU
2023/S 183-568743
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
1 550 000,00 EUR
Główny CPV
71354300-7 - Usługi badań katastralnych
Uzupełniające CPV
71336000-2 - Dodatkowe usługi inżynieryjne
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému a zadávanie jednotlivých zákaziek v rámci vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: DNS_Geodetické služby.

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako "DNS") sú:
Vypracovanie geometrických plánov pre majetkovo - právne usporiadanie pozemkov a stavieb, rozčlenenie, oddelenie pozemkov a stavieb, na vecné bremená, vytyčovanie hraníc pozemkov, líniových stavieb, polohopisné a výškopisné zameranie pozemku, geodetické práce súvisiace s vytýčením stavieb a porealizačným zameraním stavieb, prešetrenie majetkovo - právnych vzťahov, vrátane ich zápisov do evidencie katastra nehnuteľností alebo pre ďalšie konanie orgánov štátnej správy a samosprávy, pre potreby súdnych sporov a iných konaní pre jednotlivé odštepné závody ako aj všetky ďalšie možné geodetické služby poskytované v zmysle zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

Verejný obstarávateľ predpokladá zadávanie konkrétnych zákaziek v rámci DNS v dopredu neurčitých, nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od potrieb verejného obstarávateľa. Rovnako, objem konkrétnych zákaziek zadávaných v rámci DNS verejný obstarávateľ predpokladá od jednotiek až po desiatky jednotiek v konkrétnej zadávanej zákazke v rámci DNS.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah a určené miesto dodania, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené vždy v podkladoch k jednotlivým zákazkám vyhlásených v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom IS JOSEPHINE.

Verejný obstarávateľ zriaďuje (vyhlasuje) DNS na zákazku s názvom: DNS_Geodetické služby, identifikovaného v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, pre svoje organizačné zložky - odštepné závody:
1)OZ Karpaty
2)OZ Podunajsko
3)OZ Tribeč
4)OZ Považie
5)OZ Sever
6)OZ Tatry
7)OZ Horehronie
8)OZ Poľana
9)OZ Gemer
10)OZ Východ
11)OZ Šariš
12)OZ Vihorlat
13)OZ Lesnej techniky
14)OZ Semenoles
15)OZ Ulič
resp: pre svoje organizačné zložky jednotlivé odštepné závody aktuálne zapísané v obchodnom registri v rámci územia Slovenskej republiky.

Komentarz

Odôvodnenie nerozdelenia zákazky
Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti z nasledovných dôvodov:
a) predmet zákazky v celom rozsahu je schopných dodať viacero dodávateľov na trhu, ktorými môžu byť aj malé a stredné podniky,
b) ide o poskytnutie služieb, ktoré sú bežne dostupné na trhu,
c) vzhľadom na povahu dynamického nákupného systému je predpoklad, že jednotlivé konkrétne čiastkové výzvy budú zadávané postupne, v rôznom rozsahu a podľa aktuálnej potreby verejného obstarávateľa. Konkrétne výzvy teda budú v nižšej hodnote ako je predpokladaná hodnota zákazky a bude tak umožnená účasť aj malých a stredných podnikov. Rozdelenie predmetu zákazky sa tak bude realizovať priamo v už vytvorenom dynamickom nákupnom systéme,
d) nerozdelenie predmetu zákazky vzhľadom na charakter predmetu zákazky je v tomto konkrétnom prípade v súlade s princípom hospodárnosti, efektívnosti nediskriminácie a čestnej hospodárskej súťaže.
DNS je otvorený pre neobmedzené množstvo záujemcov, predloženie žiadosti o účasť je umožnené kedykoľvek počas jeho trvania.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
19.10.2023 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
19.10.2023 10:30:00
Lehota na predkladanie žiadostí o účasť po zriadení DNS je od 15.11.2023 do 15.11.2027
15.11.2027 23:59:59

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adres
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Zdenka Čupková
zdenka.cupkova@lesy.sk
+421 905444352

Dokumenty

Oferty