Status: Trwająca

Czas serwera: 03.03.2024 02:46

Karta zamówienia #43539
Lesná cesta Hrašovík, rekonštrukcia - ETAPA 1

Informacje

ID zamówienia
43539
Nazwa zamówienia
Lesná cesta Hrašovík, rekonštrukcia - ETAPA 1
Numer zamówienia
43539
Rodzaj procedury
Verejná obchodná súťaž
Tryb zamówienia publicznego
Verejná obchodná súťaž
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
228 658,66 EUR
Główny CPV
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
Uzupełniające CPV
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45000000-7 - Roboty budowlane
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Všeobecné údaje stavby
Lesná cesta sa nachádza v Košickom kraji, okres Košice III, obec Košice - Dargovských hrdinov, katastrálne územie Furča, parcela KN-C č. 3679/12 vedená na liste vlastníctva č. 1.
Cesta sa nachádza na lesnom pozemku vo vlastníctve mesta Košice v užívaní spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. na základe platnej nájomnej zmluvy a jej dodatkov.
Lesná cesta v súčasnosti podľa STN 736108 zodpovedá kategórii 3L s pláňou čiastočne spevnenou kamenivom. Cesta je značne opotrebovaná a poškodená, na povrchu sú koľaje, stojace mláky a podmočené úseky so zníženou únosnosťou. Pozdĺžne odvodňovacie priekopy sú čiastočne až úplne zanesené, v niektorých úsekoch trasy celkom chýbajú. V tomto úseku cesty sú vybodované 3 rúrové priepusty, z ktorých dve majú nedostatočný priemer a jeden je potrebné presunúť na miesto s konfiguráciou terénu vhodnou pre odtok vody.

Technické údaje stavby
- Celková dĺžka lesnej cesty: 1,100 km
- Opravovaný úsek: súvislá prestavba na celej dĺžke cesty
- Kategória cesty (podľa STN 736108): 1L - 4,0/30 s celoročnou prevádzkou a voľnou šírkou v korune 4,0 m, z toho vozovka 3,00 m s rozšíreniami v smerových oblúkoch a krajnice z
kameniva po obidvoch stranách šírky 0,5 m

Rozsah a spôsob prevedenia stavebných prác
- celkové vykopávky približne 752 m3 zeminy triedy 4
- nakopanie otvorených lichobežníkových priekop min. 30 cm pod úrovňou zemnej pláne po celej dĺžke cesty a vybudovanie pozdĺžneho trativodu DN160 mm
- rozobratie 3 existujúcich betónových priepustov a výstavba spolu 5 nových z HDPE rúr s priamym vtokom z lichobežníkovej priekopy začelených vtokovou šachtou (nádržkou) a čelom
z betónu; vo všetkých prípadoch úprava vtokov a výtokov dlažbou alebo rovnaninou (vtoky) resp. nahádzkou z lomového kameňa (výtoky)
- zriadenie jedného lesného skladu (odvozného miesta) pozdĺž výhybne v km 1,040-1,090 dĺžky 50 m a šírky 10 m o výmere 600 m2 spevneného štrkodrvinou hr. 250 mm po zhutnení;
medzi jazdným pruhom a lesným skladom na výkop. strane vybudovať trativod dĺžky 70 m
- zriadenie 2 nových výhybní šírky 3 m a dĺžky 10 m o celkovej výmere 270 m2
- vybudovanie 4 výjazdov do lesných porastov spevnené štrkodrvinou hr. 250 mm po zhutnení
- vybudovanie vozovky (1. ochranná vrstva zo štrkodrviny 150 mm, 2. podklad z hrubého kameniva 200 mm, 3. podklad zo štrkodrviny 100 mm) s krytom z penetračného makadamu
PM63 obrus hr. 100 mm uzavretým dvojvrstvovým náterom N2V v zmysle projektovej dokumentácie a technických noriem
- obojstranné krajnice z kameniva šírky 0,50 m.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
28.07.2023 14:30:00
Planowane otwarcie ofert
02.08.2023 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mestské lesy Košice a.s.
Adres
Južná trieda 11
Košice
040 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Maroš Vanyo
mvanyo@meleskosice.sk
+421 908060834

Dokumenty