Status: Trwająca

Czas serwera: 25.02.2024 10:48

Karta zamówienia #VI-OVS-156-23
Realizácia prieskumov trhu

Informacje

ID zamówienia
44577
Nazwa zamówienia
Realizácia prieskumov trhu
Numer zamówienia
VI-OVS-156-23
Rodzaj procedury
Verejná obchodná súťaž
Tryb zamówienia publicznego
Verejná obchodná súťaž
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom obstarávania je zabezpečenie realizácie prieskumov trhu:
a) zákazníckej spokojnosti a lojality, konkurencie, potrieb, vnímania značky a imidžu, produktov a služieb, pre-testy a post-testy informačných a komunikačných kampaní, call backy, mystery callingy a prieskumy hodnoty značky vrátane conjoint analýzy/reservation price a iné prieskumy podľa potreby odboru predaja pre hromadný trh (OR) a odboru produktovej politiky (OZ)
b) pretesty kreatívy pred kampaňou, testovanie emócií, prieskumy správania sa mladých, správanie sa na sociálnych sieťach, prieskumy sledujúce trendy, inovácie, technológie, trendy v komunikácii vo svete a prieskumy zamerané na zelený marketing a témy na Slovensku, inovácie na trhu pre potreby odboru marketingu (OM)
c) doplňujúce online prieskumy produktov a služieb spoločnosti SPP, alebo pre potreby dopĺňania atribútov v rámci tvorby dataminingových predikčných modelov pre retenciu a cross sell (napr. dotazovanie spôsobom survey monkey)

Typy prieskumov:
• Prieskumy zákazníckej spokojnosti - Customer insight, vrátane Conjoint analýzy
• Prieskumy feedbacky potrieb zákazníkov, vrátane feedbackov konkurencie
• Prieskumy produktov a služieb SPP
• Prieskumy merania značky a imidžu
• Prieskumy informačných a komunikačných kampaní vrátane kreatívy – pretesty a postesty
• Mystery callingy, call backy (NPS – net promotion score, FTR - first time resolution)
• Datamining trackingy + online prieskumy inhouse
• Prieskumy mladej generácie
• Prieskumy inovácií
• Prieskumy zeleného marketingu

Podrobná špecifikácia jednotlivých prieskumov je uvedená v tabuľke Návrhu na plnenie kritérií - Cenovom návrhu v Prílohe č. 1 súťažných podkladov.

Príprava a realizácia prieskumov zahŕňa nasledovné služby:
• návrh veľkosti vzorky a cieľovej skupiny,
• určenie vhodnej metodiky a harmonogramu realizácie prieskumu,
• príprava, úprava a programovanie dotazníkov a scenárov,
• riadenie prác v teréne, zber údajov,
• školenie anketárov,
• realizácia rozhovorov (podľa zvolenej metodiky),
• overenie ankiet – spätná kontrola respondentov (identifikácia na podnet spoločnosti SPP) a otázok (lojalitných), ktoré by sa kládli so súhlasom zákazníka neanonymne pre účely budovania dataminingu,
• analýza zozbieraných údajov,
• príprava súhrnnej správy o výsledkoch obsahujúca:
- historické skóre pre každú položku (pre budúcnosť)
- krížové porovnanie jednotlivých premenných (napríklad prepojenie dát o spotrebe a odpovedí na otázku o spokojnosti s SPP)
- odporučenia firemných opatrení (odkazy, ciele a podpora)
- zdrojové dáta
• vytvorenie databázy responsov (výstupov z odpovedí) z dataminig ankety (neanonymného datamining prieskumu),
• prezentácia výsledkov na pôde spoločnosti SPP,
• dodatočné analýzy a triedenie v rámci prieskumu.

Cieľ prieskumov:
• Merať úroveň zákazníckej starostlivosti pomocou štandardných indexov (NPS - Net promoter score, FTR – first time resolution)
• Získať informácie o komunikačných a informačných aktivitách SPP vrátane merania KPI kampaní
• Merať znalosť značky (zvýšiť znalosť značky resp. jej pozitívneho náboja)
• Merať a testovať návrhy informačných návrhov, zásahy kampaní
• Úroveň zákazníckej spokojnosti(GSI) – zlepšiť spokojnosť - zvýšenie lojality - nadviazanie na KPI
• Získať feedback zákazníkov na témy zeleného marketingu, inovácií a kreatívy v oblasti prípravy kampaní
• Udržanie resp. zvýšenie lojality zákazníkov – s ohľadom na konkurenciu
• Získať informácie, v ktorých oblastiach by sa mala zlepšiť profesionalita v rámci spoločnosti SPP na dosiahnutie lepšej zákazníckej spokojnosti (identifikácia úspor v obsluhe)
• Zlepšovať ponuku a kvalitu produktov a meranie konkurenčných ponúk
• Nové prístupy prieskumov formou faktorovej, zhlukovej analýzy pre meranie vývoja segmentov, využívanie conjoint analýzy pre meranie cenovej citlivosti a konkurencie
• Zavedenie merania lojality formou datamining trackingu (výber otázok, ktoré by mali byť položené respondentom neanonymne – potrebná identifikácia zákazníkov)
• Cielené zvyšovanie počtu e-mailových adries s marketingovým súhlasom
• Získať čo najviac responses (lojality, odchodovosť, potenciál pre cross/up sell) z online prieskumov realizujúcich in house formou newsletterov na obohatenie dataminingových predikčných modelov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

bez VAT

Zielone zamówienie

Tak

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
31.08.2023 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Adres
Mlynské Nivy 44/a
Bratislava - mestská časť Ružinov
825 11, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Daniela Víglaská
daniela.viglaska@spp.sk
+421 905254667