Status: Trwająca

Czas serwera: 22.06.2024 15:10

Karta zamówienia #MM-VO-01/2023
Zníženie energetickej náročnosti a inovácia spoločnosti Mäso Melek, s.r.o.

Informacje

ID zamówienia
45155
Nazwa zamówienia
Zníženie energetickej náročnosti a inovácia spoločnosti Mäso Melek, s.r.o.
Numer zamówienia
MM-VO-01/2023
Rodzaj procedury
Prieskum trhu
Tryb zamówienia publicznego
Prieskum trhu
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
538 314,03 EUR
Główny CPV
09332000-5 - Instalacje słoneczne
Uzupełniające CPV
31712331-9 - Fotoogniwa
32540000-0 - Centrale
45213210-8 - Instalowanie chłodni
42513000-5 - Urządzenia chłodnicze i mrożące
42513100-6 - Urządzenia mrożące
42513200-7 - Urządzenia chłodnicze
42511110-5 - Pompy grzewcze
45000000-7 - Roboty budowlane
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Cieľom projektu „Zníženie energetickej náročnosti a inovácia spoločnosti Mäso Melek, s.r.o.“ je zníženie energetickej náročnosti prevádzky podniku Mäso Melek pôsobiaceho v oblasti mäsopriemyslu a inovácia zariadení spracovateľských a výrobných kapacít v rámci procesu spracovania, balenia, skladovania a uvádzania na trh jeho vlastných produktov.

Predmetom zákazky znižovania energetickej náročnosti výroby, vrátane emisií, prijímateľ definuje zavedením energetického manažérstva prostredníctvom osadenia fotovoltického systému. Ten bude pozostávať zo 408 fotovoltických panelov s celkovým výkonom 199,92 kWp umiestnených na pomocnej konštrukcii striech 5 budov v areáli prevádzky Mäso Melek, s.r.o. V rámci vykurovacieho systému objektov prijímateľ napojí vykurovací systém všetkých objektov v areáli na nové zdroje tepla. Dôjde k výmene starých súčasných plynových kotlov za elektrické tepelné čerpadlá vzduch-voda.

Inštalácia tepelných čerpadiel ako obnoviteľných zdrojov energie prispeje k zefektívneniu výroby tepelnej energie a zníženiu emisií CO2. Elektrické tepelné čerpadlá a využitie fotovoltického systému inštalovaného na strechách 5 objektov, ktorý počas obdobia najvyššieho odberu energie zabezpečí výrobu elektriny je na základe analýzy vyplývajúcej z Energetického auditu energeticky a environmentálne úsporné a efektívne.

Realizáciou plánovanej investície bude prijímateľ schopný využívať obnoviteľné zdroje pri príprave potravín s čo najvyššou efektivitou pri uplatnení najmodernejších spracovateľských technológií.

Podrobný opis predmetu zákazky tvorí:
- bod 7 Opis predmetu zákazky Výzvy na predkladanie ponúk

Príloha č. 1 Projektová dokumentácia, tvorená dokumentami:
- Objekt SO 01 – Fotovoltické zariadenie
- Objekt SO 02 Chladenie
- Objekt SO 03 Mrazenie
- Objekt SO 04 Tepelné čerpadlá
- Sprievodná správa – SO01, SO02, SO03, SO04

Príloha č. 2 Výkaz výmer, tvorený dokumentami:
- Rozpočet – Hlavný krycí list
- SO 01 – Fotovoltické zariadenie – Krycí list rozpočtu
- SO 01 – Fotovoltické zariadenie – Výkaz výmer
- SO 02 a SO 03 – Chladenie a mrazenie - technológia – Krycí list rozpočtu
- SO 02 a SO 03 – Chladenie a mrazenie - technológia – Výkaz výmer
- SO 04 – Tepelné čerpadlá - Krycí list rozpočtu
- SO 04 – Tepelné čerpadlá – Výkaz výmer

Príloha č. 3 Zmluva o dielo

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Komentarz

Prijímateľ odporúča vykonať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky, z dôvodu získania všetkých údajov, ktoré môžu byť potrebné pre prípravu ponuky a podpísanie zmluvy o dielo na predmetnú zákazku. V prípade, že záujemca bude mať záujem vykonať obhliadku, je potrebné vopred kontaktovať kontaktnú osobu prijímateľa za účelom sprístupnenia miesta plnenia, pričom kontaktná osoba je Alexandra Fischerová, tel.: 0903 297 497, e-mail: fischerova@masomelek.sk

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
24.08.2023 10:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
24.08.2023 10:05:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mäso Melek, s.r.o.
Adres
Melek 231
Melek
952 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Alexandra Fischerová
fischerova@masomelek.sk
+421 903297497

Dokumenty