Status: Trwająca

Czas serwera: 15.12.2019 16:33

Karta zamówienia #P19V00000022
Zimní údržba komunikací v letech 2019 – 2025

Informacje

ID zamówienia
4621
Nazwa zamówienia
Zimní údržba komunikací v letech 2019 – 2025
Numer zamówienia
P19V00000022
Numer ogłoszenia BZP
Z2019-027960
Rodzaj procedury
Nadlimitní režim
Tryb zamówienia publicznego
Otevřené řízení
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
74 746 500,00 Kč
Główny CPV
50230000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu
Uzupełniające CPV
90620000-9 - Usługi odśnieżania
45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Przedmiot zamówienia

Předmětem Veřejné zakázky je zajištění vybraných činností zimní údržby silnic v Libereckém kraji, zejména silnic II. a III. třídy, dle potřeb Zadavatele v souladu se schváleným plánem zimní údržby v jednotlivých zimních sezónách 2019 – 2020, 2020 – 2021, 2021 – 2022, 2022 – 2023, 2023 – 2024 a 2024 – 2025 (dále též „Smlouva“) zpracovaným dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, § 26, 27 zákona, vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen „Vyhláška“), § 41 až 45, její přílohy č. 6 až 8.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Činnosti poskytované zhotovitelem za účelem zajištění zimní údržby jsou vymezeny v příloze č. 6 této Zadávací dokumentace. Zajištěním zimní údržby je primárně myšleno odstranění sněhu z vozovky „plužením“ a dále posyp vozovek posypovým chemickým či inertním materiálem dle pokynů oprávněné osoby Zadavatele (dále jen „Dispečer“). Součástí plnění je zajištění domácí pohotovosti a připravenosti k zásahu na pracovišti posádek jednotlivých vozidel zimní údržby a dle provozních potřeb Zadavatele i dodávka a aplikace solanky při posypu komunikací. Dispečer v návaznosti na konkrétní klimatické podmínky určí a specifikuje konkrétní činnosti, které bude zhotovitel v rámci zajištění zimní údržby vykonávat.

Aktuální plán zimní údržby bude zhotoviteli Zadavatelem předán bez zbytečného odkladu po jeho schválení příslušnými orgány nebo po účinnosti Smlouvy, podle toho, která skutečnost nastane později.

Chemické okruhy se ošetřují posypovou solí a vodným roztokem NaCl – chloridu sodného (dále jen „Solanka“). Inertní okruhy se ošetřují pískem nebo kamennou drtí (výběr závisí na klimatických podmínkách a geografickém rozložení okruhu a není striktně dáno). Posypový materiál (vyjma Solanky) je na všech okruzích v majetku Zadavatele.
Dodavatel je povinen zajistit provádění zimní údržby za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Dodavatel je zejména povinen v rámci zimní údržby zajistit dodržování postupů a technologií podle § 43 a 44 a přílohy č. 7 Vyhlášky.

Technické podmínky a požadavky Zadavatele pro plnění Veřejné zakázky jsou stanoveny v příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Technické podmínky a požadavky Zadavatele se následně stanou přílohou č. 1 Smlouvy.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
23.09.2019 11:00:00
Planowane otwarcie ofert
23.09.2019 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Silnice LK a.s.
Adres
Československé armády 4805/24
Jablonec nad Nisou
466 05, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
halbrstat@hvhlegal.cz
+420 222510010
Inne kontakty
HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
IČ: 257 02 599
DIČ: CZ25702599
se sídlem: Korunní 1302/88, Vinohrady, 101 00 Praha 10
zastoupená: Mgr. Petrem Halbrštátem, advokátem
Link do profilu zamawiającego
http://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.