Status: Trwająca

Czas serwera: 06.12.2021 18:41

Karta zamówienia #NOU-2018-01-NZ-Pranie
Pranie bielizne a súvisiace služby spojené s výmenou a obnovou bielizne, pre potreby NOÚ

Informacje

ID zamówienia
464
Nazwa zamówienia
Pranie bielizne a súvisiace služby spojené s výmenou a obnovou bielizne, pre potreby NOÚ
Numer zamówienia
NOU-2018-01-NZ-Pranie
Numer ogłoszenia BZP
VVO č. 90/2018, 6636 - MSS, 08.05.2018
Numer ogłoszenia EU
2018/S 087-195517, 05.05.2018
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
247 932,00 EUR
Główny CPV
98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho
Uzupełniające CPV
98311000-6 - Usługi odbierania prania
98312000-3 - Usługi czyszczenia wyrobów włókienniczych
98315000-4 - Usługi prasowania
18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki
39518000-6 - Bielizna szpitalna
85110000-3 - Usługi szpitalne i podobne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Zamówienie nie jest podzielone na części - uzasadnienie
Predmet zákazky podľa kapitoly C. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov má také zatriedenie podľa CPV nomenklatúry, ktoré navzájom spolu súvisia v rámci kategórií zatriedenia v štruktúre kódov CPV.
Rozdelenie zákazky by mohlo predstavovať hrozbu, že vykonanie zákazky sa stane nadmerne technicky obťažným a nákladným, alebo že potreba koordinácie jednotlivých potenciálnych poskytovateľov častí zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.
Obstarávaný predmet zákazky spolu súvisí, keďže ide o podobné služby z hľadiska funkčného, ekonomického, časového, miestneho, aj z hľadiska špecifikácií pre pranie bielizne a s tým súvisiace služby. Rozdelenie zákazky na časti by bolo v rozpore s cieľom verejného obstarávania, ktorým je dosiahnuť hospodárnosť, efektívnosť, a účelnosť nakladania s verejnými financiami.
V danom prípade verejný obstarávateľ po dôkladnom preskúmaní a následnom zvážení následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na časti, má na základe všetkých vyššie uvedených dôvodov za to, že ak by obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých by umožnil uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti predmetu zákazky
a v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných Poskytovateľov, tak potreba koordinácie jednotlivých Poskytovateľov častí zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať riziko ohrozenia zdravia pacientov a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
Z vykonaného prieskumu trhu zároveň vyplýva, že na trhu je viacero subjektov, ktorí dokážu poskytnúť pranie bielizne a súvisiace služby spojené s výmenou a obnovou bielizne, ako aj ich realizáciu, a ktoré disponujú dostatočnými kapacitami na úspešné zrealizovanie predmetu tejto zákazky, na základe čoho je možné zabezpečiť dostatočnú hospodársku súťaž.
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných služieb prania, spojených s prenájmom posteľnej bielizne a ostatnými službami, ako sú žehlenie, opravy, odvoz a dovoz bielizne, vybavenie manipulačnou technikou pri dodržaní hygienických noriem stanovených Vyhláškou MZ SR č. 553/2007 a Európskou normou EN 14065 v objeme cca 255 600 kg za 24 mesiacov špecifikované v prílohe č. 5 súťažných podkladov (návrhu zmluvy).

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
08.06.2018 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Národný onkologický ústav
Adres
Klenová 1
Bratislava - Nové Mesto
833 10, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Renáta Rumanová
obstaravanie@nou.sk
+421 918800077
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/627

Dokumenty