Status: Trwająca

Czas serwera: 23.09.2023 00:49

Karta zamówienia #PA-OVS-163-23
Batériové úložisko energie SPP

Informacje

ID zamówienia
46810
Nazwa zamówienia
Batériové úložisko energie SPP
Numer zamówienia
PA-OVS-163-23
Rodzaj procedury
Verejná obchodná súťaž
Tryb zamówienia publicznego
Verejná obchodná súťaž
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Roboty budowlane, Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom tejto obchodnej verejnej súťaže je zhotovenie diela spočívajúce vo vybudovaní batériového úložiska energie s minimálnou kapacitou 4000 kWh a minimálnym výkonom 4000 kW (Battery Energy Storage System, ďalej aj ako "BESS"), vrátane transformačnej stanice o výkone 6000 kVA a vybudovaní vysokonapäťovej prípojky, v areáli Spoločnosti SPP nachádzajúcom sa na Továrenskej ul. č. 2226, Spišská Belá, a poskytnutie s tým súvisiacich projekčných a inžinierskych služieb, uskutočnenie s tým súvisiacich stavebných prác, ako aj poskytnutie servisných služieb k dodanému dielu počas 10 rokov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Komentarz

Detailné podmienky tejto obchodnej verejnej súťaže sú obsiahnuté v súťažných podkladoch. Návrh môže Vyhlasovateľovi predložiť len navrhovateľ, ktorému Vyhlasovateľ poskytol súťažné podklady. Podmienky podania žiadosti o zaslanie súťažných podkladov sú uvedené v bode č. 6 Oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže.

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
09.10.2023 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Adres
Mlynské Nivy 44/a
Bratislava - mestská časť Ružinov
825 11, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Lenka Palušová
lenka.palusova@spp.sk
+421 903620696

Dokumenty