Status: Trwająca

Czas serwera: 21.05.2024 06:28

Karta zamówienia #TSK15
"Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 – SPŠ Považská Bystrica“: - „Rekonštrukcia strechy a rekonštrukcia sociálneho zariadenia, zdravotechniky

Informacje

ID zamówienia
4720
Nazwa zamówienia
"Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 – SPŠ Považská Bystrica“: - „Rekonštrukcia strechy a rekonštrukcia sociálneho zariadenia, zdravotechniky
Numer zamówienia
TSK15
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
216 105,80 EUR
Główny CPV
45214220-8 - Roboty budowlane w zakresie szkół średnich
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Tak
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je rekonštrukcia strechy a rekonštrukcia hygienických zariadení telocvične Strednej priemyselnej školy v Považskej Bystrici. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Komentarz

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Nie je možné uzavrieť viacero zmlúv pretože predmet zákazky je jedným logickým funkčným celkom a požaduje sa jedna záruka.

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
13.09.2019 08:00:00
Planowane otwarcie ofert
13.09.2019 09:40:00

Zamówienia scentralizowane

Nazwa zamawiającego
Trenčiansky samosprávny kraj
Adres
K dolnej stanici 7282/20A
Trenčín
911 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Eva Princová
agenturavo@prevax.sk
+421 904966360

Dokumenty