Status: Anulowana

Czas serwera: 03.03.2024 04:44

Karta zamówienia #DNS NL 3/2021-055
Rekonštrukcia šatne, spŕch a WC v hale ÚDA - areál DPB, a.s. Jurajov Dvor_09_2023

To zamówienie jest częścią DSZ #DNS NL 3/2021 Stavebné práce

Informacje

ID zamówienia
47416
Nazwa zamówienia
Rekonštrukcia šatne, spŕch a WC v hale ÚDA - areál DPB, a.s. Jurajov Dvor_09_2023
Kategoria DSZ
1. Všeobecné stavebné práce
Numer zamówienia
DNS NL 3/2021-055
Numer ogłoszenia BZP
52672-MUP
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
102 000,00 EUR
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky bude rekonštrukcia sociálnych zariadení a priestorov pre zamestnancov dopravného podniku Bratislava v areáli DPB, a.s. – vozovňa Jurajov Dvor v zmysle technickej špecifikácie.
Objekty: Ústredné dielne autobusov – areál DPB, a.s. Jurajov Dvor

Bližšia špecifikácia tvorí samostatnú časť výzvy na predloženie ponuky:
● Príloha 1A - Výkaz Výmer
● Príloha 1B – Pôdorys priestorov
Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku – tieto boli použité výlučne pre ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky a obvyklou obchodnou praxou prevažujúcou pri dodávke rovnakých alebo obdobných predmetov zákazky. V takýchto prípadoch sa má za to, že je takýto odkaz vždy doplnený slovami "alebo ekvivalentný“ a platí, že uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné alebo lepšie plnenie.

Podrobné podmienky plnenia zákazky sú uvedené aj v prílohe 5 – Zmluva o dielo

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
31.10.2023 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
31.10.2023 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Ing. Lucia Cencerová
cencerova.lucia@dpb.sk
+421 111

Dokumenty