Status: Trwająca

Czas serwera: 06.12.2021 17:44

Karta zamówienia #332/2018
Materiál železničného zvršku – spojovací materiál

Informacje

ID zamówienia
478
Nazwa zamówienia
Materiál železničného zvršku – spojovací materiál
Numer zamówienia
332/2018
Numer ogłoszenia BZP
5870 - MST
Numer ogłoszenia EU
2018/S 079-177566
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
7 167 850,00 EUR
Główny CPV
34946100-1 - Materiały do budowy torów kolejowych
Uzupełniające CPV
44531520-2 - Śruby i wkręty do podkładów
44531510-9 - Śruby i wkręty
44531600-7 - Nakrętki
44532200-0 - Podkładki
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky s názvom „Materiál železničného zvršku – spojovací materiál“ je dodávka tovaru, ktorý tvoria konštrukčné prvky a ďalšie materiály pre spájanie a upevňovanie jednotlivých konštrukčných prvkov železničného zvršku v rámci železničnej trate, ktorú spravuje obstarávateľ pri výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii, opravných a udržiavacích prácach bez ohľadu na rozchod koľaje a sústavu železničného zvršku.
Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Komentarz

Uchádzač v systéme JOSEPHINE naceňuje jednotkové ceny v EUR bez DPH a systém automaticky prepočíta celkovú cenu za predmet zákazky podľa predpokladaných množstiev jednotlivých položiek.
Predpokladané množstvá jednotlivých položiek predmetu zákazky tak, ako tieto obstarávateľ stanovil, sú uvedené výlučne za účelom vyhodnotenia ponúk v tejto verejnej súťaži a obstarávateľ nebude povinný odobrať predpokladané množstvá jednotlivých položiek predmetu zákazky tak, ako tieto obstarávateľ stanovil v celom predpokladanom rozsahu.
Predpokladané množstvá jednotlivých položiek predmetu zákazky sú stanovené na obdobie trvania rámcovej dohody - 24 mesiacov.

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
30.05.2018 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Adres
Klemensova 8
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Tomáš Cholasta
zsr@p-m.sk
+421 220292920
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2583

Dokumenty