Status: Zakończona

Czas serwera: 03.03.2024 03:44

Karta zamówienia #CP 35/2023
Oprava kamier vo vozidlách MHD_CP 35/2023

Informacje

ID zamówienia
48286
Nazwa zamówienia
Oprava kamier vo vozidlách MHD_CP 35/2023
Numer zamówienia
CP 35/2023
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
61 741,83 EUR
Główny CPV
50343000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń wideo
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - oprava kamier vo vozidlách MHD. Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v prílohe č. 2 výzvy (Cenová tabuľka), kde sú uvedené aj predpokladané množstvá všetkých požadovaných tovarov a služieb. Konkrétnu dodávku (zoznam a počet požadovaných tovarov a/alebo služieb) bude určovať obstarávateľ samostatnou objednávkou podľa jeho aktuálnych potrieb.

Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku – tieto boli použité výlučne pre ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky a obvyklou obchodnou praxou prevažujúcou pri dodávke rovnakých alebo obdobných predmetov zákazky. V takýchto prípadoch sa má za to, že je takýto odkaz vždy doplnený slovami "alebo ekvivalentný“ a platí, že uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné alebo lepšie plnenie.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
27.10.2023 15:00:00
Planowane otwarcie ofert
27.10.2023 15:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Ing. Lucia Cencerová
cencerova.lucia@dpb.sk
+421 259501260

Dokumenty