Status: Zakończona

Czas serwera: 03.03.2024 03:41

Karta zamówienia #DNS PL 3/2022-007
Výmena brány – Sklad pneumatík – Jurajov dvor_03_2023

To zamówienie jest częścią DSZ #DNS PL 3/2022 Výmena brán- areály DPB, a.s.

Informacje

ID zamówienia
48685
Nazwa zamówienia
Výmena brány – Sklad pneumatík – Jurajov dvor_03_2023
Kategoria DSZ
Kategória č. 2 – Výmena brán – DPB, a.s. – Jurajov dvor, Krasňany, Hroboňova, Olejkárska
Numer zamówienia
DNS PL 3/2022-007
Numer ogłoszenia BZP
28631-WYP
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
3 250,00 EUR
Główny CPV
45421148-3 - Instalowanie bram
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky bude výmena brán v počte 1 ks. Bližšia špecifikácia tvorí samostatné prílohy tejto Výzvy:
Príloha 1A – Technická špecifikácia brány
Príloha 1B – Špecifikácia predmetu zákazky s určením cien

Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku – tieto boli použité výlučne pre ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky a obvyklou obchodnou praxou prevažujúcou pri dodávke rovnakých alebo obdobných predmetov zákazky. V takýchto prípadoch sa má za to, že je takýto odkaz vždy doplnený slovami "alebo ekvivalentný“ a platí, že uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné alebo lepšie plnenie.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
06.11.2023 16:00:00
Planowane otwarcie ofert
06.11.2023 16:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Ing. Lucia Cencerová
cencerova.lucia@dpb.sk
+421 905992080

Dokumenty