Status: Trwająca

Czas serwera: 09.12.2023 20:42

Karta DSZ #11334/2023/ODDVO
Zabezpečenie dodávky potravín

Informacje

ID zamówienia
48850
Nazwa zamówienia
Zabezpečenie dodávky potravín
Numer zamówienia
11334/2023/ODDVO
Numer ogłoszenia BZP
36722 - MUT Vestník č. 223/2023 - 14.11.2023
Numer ogłoszenia EU
687948-2023 zo dňa 13.11.2023
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
30 000 000,00 EUR
Główny CPV
15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
Uzupełniające CPV
03200000-3 - Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy
15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
15511000-3 - Mleko
15550000-8 - Klasyfikowane produkty mleczarskie
15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
15896000-5 - Produkty głęboko mrożone
03142500-3 - Jaja
15812200-5 - Ciasta
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Centralizowane wprowadzanie
Tak
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Verejný obstarávateľ ako centrálna obstarávacia organizácia zriaďuje dynamický nákupný systém (ďalej len ako "DNS"), ktorý bude slúžiť na vyhlasovanie jednotlivých zákaziek na zabezpečenie dodávok potravín pre svoje organizácie.

Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa, Banskobystrický samosprávny kraj, IČO: 37828100, ROZVOJOVÚ AGENTÚRU Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o., IČO: 5174422 a ďalšie právnické osoby, ktoré sú založené alebo zriadené verejným obstarávateľom na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný charakter alebo obchodný charakter a sú úplne alebo z väčšej časti financované verejným obstarávateľom, sú kontrolované verejným obstarávateľom alebo verejný obstarávateľ vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov ich riadiacich alebo kontrolných orgánov (najmä organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa).

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS. Cieľom zriadenia dynamického nákupného systému je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so ZVO podľa svojich aktuálnych potrieb ako aj zníženie administratívnej záťaže jednotlivých organizácií, efektívne verejné obstarávanie v súlade s internými smernicami a princípmi ZVO.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia (vrátane konkrétnych dodacích miest), bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE. Verejný obstarávateľ bude zadávať konkrétne zákazky v dynamickom nákupnom systéme v rôznom rozsahu podľa vyššie uvedených CPV kódov a ich podkategórií.

Verejný obstarávateľ plánuje vyhlasovať výzvy pre jednotlivé organizácie samostatne, ale aj v logických celkoch (v rámci jednotlivých okresov na území BBSK).

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
12.12.2023 12:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
12.12.2023 12:30:00

Zamówienia scentralizowane

Nazwa zamawiającego
Banskobystrický samosprávny kraj
Adres
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647

Dokumenty