Status: Trwająca

Czas serwera: 12.04.2024 23:28

Karta DSZ #8537/2023
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave 2024-25

Informacje

ID zamówienia
50657
Nazwa zamówienia
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave 2024-25
Numer zamówienia
8537/2023
Numer ogłoszenia BZP
39173 - MUT
Numer ogłoszenia EU
762619-2023 zo dňa 15.12.2023
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
4 518 933,74 EUR
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Uzupełniające CPV
32200000-5 - Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
48820000-2 - Serwery
32420000-3 - Urządzenia sieciowe
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodávanie informačných a komunikačných technológií bežne dostupných na trhu pre Univerzitu Komenského v Bratislave.
Ide najmä o dodávanie
- počítačov, notebookov a príslušenstva
- tlačiarní, scanovacích zariadení a príslušenstva
- zariadení na hlasovú a dátovú komunikáciu a ich príslušenstva
- serverov a príslušenstva
- IKT periférií a ich príslušenstva
- audiovizuálnej a prezentačnej techniky a príslušenstva
- náhradných dielov na IKT zariadenia
- sieťových zaridení.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.

Komentarz

Verejný obstarávateľ plánuje v rámci dynamického nákupného systému uzatvárať aj rámcové dohody.

Zielone zamówienie

Tak

Społecznie odpowiedzialne zamówienie

Tak

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
16.01.2024 12:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
16.01.2024 12:05:00
Doba trvania DNS
09.02.2026 23:59:59

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Martin Dufala
martin.dufala@uniba.sk
+421 290109617
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty

Oferty