Status: Trwająca

Czas serwera: 06.12.2021 18:08

Karta zamówienia #VO - 211/2017
Centrálny nákup produktov a služieb ORACLE

Informacje

ID zamówienia
521
Nazwa zamówienia
Centrálny nákup produktov a služieb ORACLE
Numer zamówienia
VO - 211/2017
Numer ogłoszenia BZP
17403 -MSS
Numer ogłoszenia EU
2018/S 233-532699
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
36 064 000,00 EUR
Główny CPV
72222300-0 - Usługi w zakresie technologii informacji
Uzupełniające CPV
72267100-0 - Konserwacja oprogramowania technologii informacji
48610000-7 - Systemy baz danych
48611000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Zamówienie nie jest podzielone na części - uzasadnienie
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Vzhľadom k povahe predmetu zákazky, ktorá pozostáva z nákupu produktov a poskytovania služieb Oracle, pričom tieto spolu technicky súvisia. V prípade nákupu produktov Oracle sú tieto neoddeliteľné od služieb podpory a zabezpečujú sa spolu s 1 - ročnými službami podpory. Uvedený model zákazky nadväzuje na etablovaný model CRD č. 2014293202 zo dňa 3.11.2014, pri ktorom sa jednotlivé opätovne otvárané súťaže zadávajú na základe požiadaviek jednotlivých ovládaných osôb. Vychádzajúc zo skúseností verejného obstarávateľa je ekonomicky hospodárnejšie, prehľadnejšie obstarávať CRD komplexného nákupu produktov a služieb Oracle v rámci jedného postupu verejného obstarávania. Jednotlivé produkty a služby budú poskytované v priebehu trvania CRD viacerými partnermi, ktorí preukážu splnenie osobného, finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti.
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Tak
NUTS
SK01 - Bratislavský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

1. Databázové produkty

1.1. Oracle databáza

1.2. Rozšírenia (opcie) databázy Enterprise Edition
1.2.1. Real Application Clusters
1.2.2. Data Guard, Active Data Guard
1.2.3. Partitioning
1.2.4. Oracle Label Security
1.2.5. Advanced Security
1.2.6. Database Vault
1.2.7. Real Application Testing
1.2.8. Advanced Compression
1.2.9. Oracle Spatial and Graph
1.2.10. Oracle Advanced Analytics
1.2.11. Oracle OLAP (On-Line Analytical Processing)
1.2.12. Database In-Memory
1.2.13. Multitenant Option

1.3. Manažment databázy
1.3.1. Diagnostic Pack
1.3.2. Tuning Pack
1.3.3. Lifecycle Management Pack
1.3.4. Cloud Management Pack
1.3.5. Data Masking and Subsetting Pack

1.4. Produkty pre zvýšenie kontroly zabezpečenia dát
1.4.1. Audit Vault and Database Firewall
1.4.2. Key Vault

1.5. Ostatné databázové produkty
1.5.1. NoSQL Database
1.5.2. MySQL

2. Middleware produkty

2.1. Produkty aplikačného servera
2.1.1. Toplink a Application Development Framework
2.1.2. Weblogic Server
2.1.3. Web Tier
2.1.4. Internet Application Server Enterprise Edition
2.1.5. Oracle Coherence

2.2. Dátová integrácia
2.2.1. Oracle Data Integrator Enterprise Edition
2.2.2. GoldenGate
2.2.3. Oracle Enterprise Metadata Management
2.2.4. Oracle Enterprise Data Quality

2.3. WebLogic Suite rozšírenia
2.3.1. Oracle BPEL Process Manager
2.3.2. Service Bus
2.3.3. SOA Suite for Oracle Middleware
2.3.4. Unified Business Process Management Suite

2.4. Manažment aplikačného servera
2.4.1. Oracle Enterprise Manager
2.4.2. Weblogic Server Management pack Enterprise Edition
2.4.3. Cloud Management pack for Oracle Fusion Middleware

2.5. Fusion Middleware adapters

2.6. Business Intelligence
2.6.1. Business Intelligence Suite Extended Edition
2.6.2. Business Intelligence Suite Enteprise Edidtion Plus Options
2.6.3. Real-Time Decision
2.6.4. Hyperion Business Intelligence Technology
2.6.5. Big Data Business Discovery

2.7. Web Center produkty
2.7.1. Webcenter Portal
2.7.2. Webcenter Content
2.7.3. Webcenter Sites
2.7.4. Webcenter Suite Plus

2.8. Identity management
2.8.1. Identity Manager
2.8.2. Access Manager
2.8.3. Identity Federation
2.8.4. Oracle Enterprise Single Sign-on
2.8.5. Oracle Directory Services Plus
2.8.6. Management pack Plus for Identity Management

3. Cloudové služby

3.1. IaaS
3.1.1. Compute
3.1.2. Storage
3.1.3. Network
3.1.4. Ravello

3.2. PaaS
3.2.1. Data Management
3.2.2. Application Development
3.2.3. Integration
3.2.4. Content and Experience
3.2.5. Business Analytics
3.2.6. Management
3.2.7. Security

3.3. Cloud@Customer
3.3.1. Oracle Cloud at Customer
3.3.2. Oracle Exadata Cloud at Customer
3.3.3. Oracle Big Data at Customer

4. Oracle hardware
4.1. Oracle Engineered Systems
4.1.1. Exadata
4.1.2. Exalogic
4.1.3. Big Data Appliance
4.1.4. SuperCluster
4.1.5. Oracle Minicluster
4.1.6. Oracle Database Appliance

4.2. Oracle servery
4.2.1. Oracle Server X7-2 a X7-2L
4.2.2. Oracle Server X7-8
4.2.3. Oracle SPARC S-series
4.2.4. Oracle SPARC T-series

4.3. Oracle storage
4.3.1. Oracle ZFS Storage Appliance
4.3.2. Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance
4.3.3. Oracle StorageTek SL150 modular tape library
4.3.4. Oracle StorageTek SL4000 modular library
4.3.5. Oracle StorageTek SL8500

5. Technická podpora

5.1. Štandardná technická podpora
Extended Support
Sustaining support
Oracle Premier Support for Systems

5.2. Nadštandardná (proaktívna/reaktívna) technická podpora

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
09.01.2019 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
09.01.2019 13:00:00

Zamówienia scentralizowane

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Adres
Štefanovičova 5
Bratislava
817 82, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Lucia Vulgánová
lucia.vulganova@mfsr.sk
+421 259582007
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/416373

Dokumenty