Status: Trwająca

Czas serwera: 26.09.2023 21:51

Karta DSZ #NL DNS 2/2019
Nákup náhradných dielov pre električky

Informacje

ID zamówienia
5226
Nazwa zamówienia
Nákup náhradných dielov pre električky
Numer zamówienia
NL DNS 2/2019
Numer ogłoszenia BZP
27510 - MUT
Numer ogłoszenia EU
487194-2019-SK
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
14 000 000,00 EUR
Główny CPV
34300000-0 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
Uzupełniające CPV
34900000-6 - Różny sprzęt transportowy i części zapasowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
34600000-3 - Lokomotywy kolejowe i tramwajowe oraz tabor kolejowy i podobne elementy
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je najmä dodávka vybraného sortimentu náhradných dielov na nasledovné typy
vozidiel v portfóliu obstarávateľskej organizácie:
Električky T3
Električky T6
Električky K2S
Električky 29T
Električky 30T
, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 343 (Časti a
príslušenstvo vozidiel a ich motorov), 346 (Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti) a
skupiny 349 (Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely) uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV). Bližšie
informácie o povahe predpokladaných nákupov sú uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Komentarz

Obstarávateľská organizácia predpokladá zadávanie konkrétnych zákaziek v rámci DNS v dopredu neurčitých,
nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od aktuálnych potrieb obstarávateľskej organizácie. Objem konkrétnych
zákaziek zadávaných v rámci DNS predpokladá obstarávateľská organizácia v rôznom rozsahu podľa aktuálnej potreby v
každej konkrétnej zadávanej zákazke v rámci DNS. Tovary budú dodávané v rozsahu a v závislosti od potrieb
obstarávateľskej organizácie, podľa podrobného opisu v každej konkrétnej zákazke. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude pri
plnení predmetu zákazky dodržiavať platnú legislatívu Slovenskej republiky a Európskej únie.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
14.11.2019 09:00:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS / obdobie na priebežné zaradenie do zriadeného DNS
16.10.2023 23:59:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Tatiana Elanová
elanova.tatiana@dpb.sk
+421 259501529

Dokumenty

Oferty