Status: Trwająca

Czas serwera: 02.10.2023 23:26

Karta DSZ #MSÚTN-UP-VO/2019/41799/126190
Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Trenčín

Informacje

ID zamówienia
5284
Nazwa zamówienia
Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Trenčín
Numer zamówienia
MSÚTN-UP-VO/2019/41799/126190
Numer ogłoszenia EU
2019/S 204-495614
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia
7 250 000,00 EUR
Główny CPV
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zriadenie DNS. Cieľom DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa stavebných prác bežne dostupných na trhu, v rámci ktorej sa budú uskutočňovať realizácie a rekonštrukcie súvislých povrchov miestnych komunikácií v Meste Trenčín, pričom budú obnovované povrchy komunikácií, prípadne chodníkov na dobu trvania max. 4 roky. Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

DNS je rozdelený na 2 kategórie stavebných prác:
1. kategória: zákazky do 70.000,00 € bez DPH, ktoré sa týkajú opravy/rekonštrukcie/novostavby dláždených chodníkov a spevnených plôch. Súčasťou zákazky môže byť kladenie dlažby, cestných, chodníkových a záhonových obrubníkov( okrem bezbariérových kasselských), podkladných vrstiev, drobné betonárske a asfaltové práce, okrem súvislého asfaltovania veľkých plôch (špárovanie, zálievky a pod.) vrátane osadenia mestského mobiliáru, osvetlenia (lampy), búracích prác a vyvolaných investícii.

2. kategória: ostatné zákazky, iné ako v kategórii 1., ktoré sa týkajú opravy/rekonštrukcie/novostavby miestnych a účelových komunikácií alebo spevnených plôch vrátane vyvolaných investícií.


Verejný obstarávateľ chce operatívnym zadávaním zákaziek a tým, že stavebné práce rozdelil do dvoch kategórií umožniť účasť aj menším dodávateľom a preto odporúča aj menším dodávateľom, ktorí spĺňajú podmienky účasti v zmysle časti B. týchto podkladov, aby zaslali žiadosť o zaradenie do DNS, aby sa tak mali možnosť uchádzať o vyhlásené zákazky. Len tým dodávateľom, ktorí boli zaregistrovaní v DNS je možné potom zasielať výzvu na predloženie ponuky a teda majú právo na predloženie ponuky, a preto verejný obstarávateľ odporúča dodávateľom, aby doručili žiadosť o zaradenie do DNS do uplynutia lehoty na predkladanie žiadostí uvedenej v týchto súťažných podkladoch. V momente po vyhlásení jednotlivej konkrétnej zákazky sa nezaradení dodávatelia nevedia už uchádzať o vyhlásenú zákazku, avšak po ich zaradení im verejný obstarávateľ bude môcť zaslať výzvu na predloženie ponuky do ďalšej vyhlásenej zákazky. To znamená, že do DNS je možné zasielať žiadosť o zaradenie v priebehu celého jeho trvania, avšak výzvu ku konkrétnej jednotlivej zákazke môže takémuto dodávateľovi verejný obstarávateľ zaslať až po jeho zaradení, a nie je možné dodatočne niekoho zaradiť do už vyhlásenej zákazky.

Predpokladaná hodnota DNS: 7 250 000,00 € bez DPH

Pozn.: Stavebný dozor si zabezpečí verejný obstarávateľ sám, na vlastné náklady na každú zákazku zadanú cez DNS.

Komentarz

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že PHZ kategórie 1 a kategórie 2 neurčil v tomto verejnom obstarávaní a uvedené hodnoty PHZ jednotlivých kategórií sú uvedené len z dôvodu, že formulár neumožňoval nevyplniť tento údaj,

Celková hodnota PHZ (oboch kategorií) počas celého trvania DNS je 5.650 000,- € bez DPH.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
29.11.2019 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí počas trvania DNS
30.11.2023 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Trenčín
Adres
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
JUDr. Marta Sokolíková
marta.sokolikova@trencin.sk
+421 911041826

Dokumenty

1. kategória: zákazky do 70.000,00 € bez DPH

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej / PHZ tejto kategórie verejný obstarávateľ nevyčíslil uvedená hodnota je len z dôvodu, že nám formulár nedovolil nevyplniť tento údaj, Celková hodnotaPHZ oboch kategorií za celého trvania DNS je 5.650 000,- € bez DPH.

2. kategória: ostatné zákazky

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej / PHZ tejto kategórie verejný obstarávateľ nevyčíslil uvedená hodnota je len z dôvodu, že nám formulár nedovolil nevyplniť tento údaj, Celková hodnota PHZ oboch kategorií za celého trvania DNS je 5.650 000,- € bez DPH.

Oferty