Status: Trwająca

Czas serwera: 22.06.2024 14:47

Karta zamówienia #39-24
Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu skládkovaním - odpad kategórie „O“ s katalógovým číslom 20 03 01

Informacje

ID zamówienia
53593
Nazwa zamówienia
Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu skládkovaním - odpad kategórie „O“ s katalógovým číslom 20 03 01
Numer zamówienia
39-24
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
1 675 000,00 EUR
Główny CPV
90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów
Uzupełniające CPV
90530000-1 - Eksploatacja składowisk odpadów
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom obstarávania je odber dovezeného odpadu, ktorý nie je nebezpečný, katalógové číslo odpadu: 20 03 01 zmesový komunálny odpad (ďalej len: „odpad") od verejného obstarávateľa, ktorý je držiteľom odpadu a jeho zneškodnenie uložením na skládku odpadu v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o odpadoch“) a príslušnými všeobecne záväznými predpismi, najmä vyhláškami Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v oblasti odpadového hospodárstva. Predpokladané množstvo uloženého odpadu na obdobie 2 rokov je 25 000 t.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
11.04.2024 10:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
11.04.2024 10:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adres
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Michaela Čukašová
cukasova@olo.sk
+421 911402431

Dokumenty