Status: Trwająca

Czas serwera: 22.06.2024 07:48

Karta DSZ #10007/2024/ODDVO
Stavebné práce na pozemných stavbách

Informacje

ID zamówienia
55547
Nazwa zamówienia
Stavebné práce na pozemných stavbách
Numer zamówienia
10007/2024/ODDVO
Numer ogłoszenia BZP
11038 - MUP
Numer ogłoszenia EU
241379-2024
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia
30 000 000,00 EUR
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Uzupełniające CPV
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Centralizowane wprowadzanie
Tak
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich služieb ako napríklad oprava a údržba budov, montovaných konštrukcií, striech, kanalizácie, sanácia a asanácia budov/pozemných stavieb, výmena okien a iné.

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS na stavebné práce súvisiace s pozemnými stavbami, ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 45000000-7 – stavebné práce uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV).

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS. Cieľom zriadenia dynamického nákupného systému je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so ZVO podľa svojich aktuálnych potrieb.

Jednotlivé výzvy, resp. čiastkové zákazky budú obsahovať všetky potrebné informácie na spracovanie ponuky, t.j. kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá spôsobu vyhodnotenia ponúk, konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobnú špecifikáciu, konkrétne miesta uskutočnenia predmetu zákazky, požiadavky spoločensky zodpovedného verejného obstarávania, prípade informáciu o spolufinancovaní z fondov Európskej únie.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
24.05.2024 09:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
10.06.2029 23:59:59

Zamówienia scentralizowane

Nazwa zamawiającego
Banskobystrický samosprávny kraj
Adres
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Monika Debnárová
monika.debnarova@bbsk.sk
+421 949014601

Dokumenty

Oferty