Status: Zakończona

Czas serwera: 17.06.2024 05:27

Karta zamówienia #DNS NL 9/2022-009
Náhradné diely OTOKAR_OTO_02_2024

Informacje

ID zamówienia
55958
Nazwa zamówienia
Náhradné diely OTOKAR_OTO_02_2024
Numer zamówienia
DNS NL 9/2022-009
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
4 237,18 EUR
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Žiadame nové originálne náhradné diely vyrobené výrobcom vozidiel alebo tiež dodávateľmi výrobcu/ EQ diely rovnocenné originálu, vyrobené akýmkoľvek podnikom ktorý preukáže, že kvalita náhradných dielov zodpovedá kvalite dielov použitých pri montáži vozidla. Rovnocenné náhradné diely budú akceptované len ak sú homologované alebo im bolo vystavené osvedčenie o rovnocennosti s originálnym náhradným dielom.

Na výzvu obstarávateľa je úspešný uchádzač povinný poskytnúť obstarávateľovi súčinnosť v doručení obstarávateľom požadovaných vyššie uvedených vyhlásení o zhode a ďalších dokumentov preukazujúcich pôvod, originalitu, kvalitu a novosť výrobku.

Bližšia špecifikácia konkrétnych náhradných dielov a údaj o ich maximálnej požadovanej dodacej lehote sú uvedené v prílohe č. 1 výzvy na predloženie ponuky – Špecifikácia predmetu zákazky.

Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
17.05.2024 15:00:00
Planowane otwarcie ofert
17.05.2024 16:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Ing. Lucia Cencerová
cencerova.lucia@dpb.sk
+421 259501260

Dokumenty

Dvere predné Ľ komplet 16S00-56058-AA

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
4 237,18 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy