Status: Trwająca

Czas serwera: 14.06.2024 14:49

Karta zamówienia #DNS NL 17/2022-010
Náhradné diely – trolejbusy II_TB02_2024

To zamówienie jest częścią DSZ #DNS NL 17/2022 Náhradné diely – trolejbusy II

Informacje

ID zamówienia
56401
Nazwa zamówienia
Náhradné diely – trolejbusy II_TB02_2024
Numer zamówienia
DNS NL 17/2022-010
Numer ogłoszenia BZP
102/2022 zo dňa 02.05.2022 pod značkou 23168-MUT
Numer ogłoszenia EU
2022/S 084-227951 zo dňa 29.04.2022
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
428 614,13 EUR
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Žiadame nové originálne náhradné diely vyrobené výrobcom vozidiel alebo tiež dodávateľmi výrobcu/ diely rovnocenné originálu, vyrobené akýmkoľvek podnikom ktorý preukáže, že kvalita náhradných dielov zodpovedá kvalite dielov použitých pri montáži vozidla. Rovnocenné náhradné diely budú akceptované len ak sú homologované alebo im bolo vystavené osvedčenie o rovnocennosti s originálnym náhradným dielom. Akceptované nebudú repasované, recyklované a renovované náhradné diely, pokiaľ výslovne nie je uvedené inak v technickej špecifikácii.

Obstarávateľská organizácia môže akceptovať fabricky repasované originálne náhradné diely vyrobené výrobcom vozidiel alebo tiež dodávateľmi výrobcu alebo ekvivalentné náhradné diely rovnocenné originálu, vyrobené akýmkoľvek podnikom ktorý preukáže, že kvalita náhradných dielov zodpovedá kvalite dielov použitých pri montáži vozidla. Rovnocenné náhradné diely budú akceptované len ak sú homologované alebo im bolo vystavené osvedčenie o rovnocennosti s originálnym náhradným dielom.
Uchádzač takéto náhradné diely jasne označí v technickej špecifikácii, ktorá tvorí samostatnú prílohu tejto Výzvy.

1. originál prehlásenia autorizovaného výrobcu oprávneného k výrobe požadovaného dielu, že požadovaný výrobok je novým výrobkom, ktorý autorizovaný výrobca vyrobil podľa pôvodnej výrobnej a výkresovej dokumentácie
2. návod na použitie, montáž a údržbu v slovenskom jazyku v súlade so zákonom č 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
3. každý ND musí byť nový a riadne označený z výroby výrobným štítkom v súlade so súčasne platnou legislatívou
4. pri vybraných dieloch požadujeme protokoly o skúškach izolačných/napäťových/typových/kusových/materiálových/.. v súlade so súčasne platnou legislatívou
5. protokol o skúške druh 2.2 podľa normy STN EN 10204, v odôvodnených prípadoch inšpekčný certifikát 3.1.
6. Spolu s materiálom žiadame dodať dokumenty kontroly podľa STN EN10204 Kovové výrobky Druhy dokumentov kontroly, ktorými bude potvrdená kvalita výrobku a zhoda výrobku s objednávkou, s vypísanými konkrétnymi hodnotami.
7. Dokumentácia musí byť v súlade s
- Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody prehlásenie o zhode,
§ 13 (ES vyhlásenie o zhode, alebo EÚ vyhlásenie o zhode),
- Zákon č. 56/2018 Z. z. Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
8. ND musia spĺňať požiadavky podľa STN EN 61373 Dráhové aplikácie. Zariadenia koľajových vozidiel. Skúšky údermi a vibráciami (namerané a doporučené hodnoty)
9. Sprievodná dokumentácia musí byť originál vydaná v listinnej forme resp. v pdf formáte v súlade so súčasne platnou legislatívou.

Na výzvu obstarávateľa je úspešný uchádzač povinný poskytnúť obstarávateľovi súčinnosť v doručení obstarávateľom požadovaných vyššie uvedených vyhlásení o zhode a ďalších dokumentov preukazujúcich pôvod, originalitu, kvalitu a novosť výrobku.

Bližšia špecifikácia konkrétnych náhradných dielov je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy na predloženie ponuky – Špecifikácia predmetu zákazky.

Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
28.05.2024 16:00:00
Planowane otwarcie ofert
28.05.2024 16:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Ing. Lucia Cencerová
cencerova.lucia@dpb.sk
+421 259501260

Dokumenty

Tesnenie statoru 1822-75573-04

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
8 580,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Regulátor tlmenia ERBS-24 9906624001

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
2 081,75 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Snímač točne ISP 118S 99066118

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
443,80 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Vysielač signálu typ Trolbus V-J E381156

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
880,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Svetlo zad.skup.hmlové 99008805037

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 396,20 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Krúžok ACI04048 55701004048

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 128,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Spínač tlakový 994410141020

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
286,10 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Držiak zrkadla 999223001

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
969,70 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Sedadlo vodiča vyhrev 21442680616

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
16 950,56 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Mikrokontakt E360410

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
390,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Objímka s 2oj okom 9200191

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
2 569,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Skrutka M12 závit M6 9200070119

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
217,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Blatník+rám 55797238100

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 371,85 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Kapota vybavená 55797201127

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 725,06 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Trubka AEROTEC PA/10 21283351220331

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
100,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Ventil ASR WABCO21472170600

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 840,10 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Indikátor blokovania točne 9906624003

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
362,35 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Svetlo zadné skup.brzd. 990088050021

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
666,40 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Spojka pružná KIRSCH 65001740

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
5 972,50 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Znak SOR čelo aut.99710745005

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
85,20 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Škoda nápis predný 65002118

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
900,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Kryt predný pravý 55706301008

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
208,05 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Hadica obj.č. 80273117972971

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
75,70 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Držiak 55710411009

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
55,35 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Doska 55710411011

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
37,90 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Držiak 55710411028

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
73,35 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Doraz dverí koncový NB18 E6 99022522

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 465,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

O-krúžok84x3FKM80 VITON9940305393

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
94,80 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Mazací prístroj ACF 1,7l 999451041

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
3 540,75 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

FA HQ 6 Zostava snímača 31TR 65006706 // 92065006706

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
3 710,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Diaľkový ovládač výhybiek o.č. 0192.95.8

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 942,28 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Kazeta s pružinou kompl.strhovaku65000186

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
4 510,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Pružina napínacia strhováku 65000207

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
110,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Podložka hlavy zberača 0070.132

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
6,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Vodič prepoj. zber. hlavice ESKO L 102

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
2 428,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Kontakt návestný VL41 F E360979

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
450,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Podložka pre madlo 55706743314

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
38,80 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Snímač indukčný 65003181

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
920,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Ventil 2/2,ND12,G1/2 24V 9982542039151

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
2 532,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Vačka zostava 99022427

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
149,60 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Sonda vody 65001934

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
2 445,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Tlmič T40x185DH 99621401050

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
4 957,40 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Kontrolka smer.Ľ(zelená)9915009200006015

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
303,40 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Kontrolka oranžová 9915009200005319

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
218,60 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Kontrolka hmlovky 9915009200006422

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
218,60 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Sklo 4 dlhé NB 127431504 997977431504

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
581,25 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Sklo predných dverí Pravé 99022506

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
3 514,75 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Sklo okno(D312-7400-204)993127400204

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 401,35 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Sklo NB12 600107 534x1301 993122000201

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 244,50 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Sklo bez vyrezu 99797738301

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
589,10 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Signal.cúvania SC-2T 99993801224

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
252,05 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Guma spodná Pravá 9902240901

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
3 853,50 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Elektronika ECAS KNEELING 994461702100 / VIN ČÍSLO TK9F8TXX9EMSL5035

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
2 911,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Spínač koncový ľavý 99022426

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
113,10 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Snímač brzd obloženia KNORR BREMSE SB7

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
928,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Senzor tlakový 994410440040

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
407,45 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Držiak poistiek plochý 4pól 991800000401

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
38,20 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Ventilátor KD2408PTS1 992408

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
86,60 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Sedák 996383203

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
12 481,50 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Náprava 30TR 990899006537/4472037028 // NÁPRAVA ŠKODA 30 TR SOR TNB 12 ; PREVODOVÝ POMER 9,84

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
11 748,35 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Rozdeľovač progresívny 999563079

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
4 086,10 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Náprava ZF-AV132/80 9913280/994472040250 // NÁPRAVA ŠKODA 31 TR SOR TNB 18 ; PREVODOVÝ POMER 6,20

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
10 870,10 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Sada k reg.vent. sedadla vod. 9907934201

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
495,20 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

doska úplná 55797842005

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
464,90 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Lanko 55797842023

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
399,60 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Štit.pov.rychlosť 65km 99710745244

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
60,40 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Pružina EC413239=01

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 550,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Trubka EC411840=01

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 300,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Podložka ET601170

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
6 950,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Podložka ET602990

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 278,50 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Úprava pružiny SE 250 ET603805#

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
12 000,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Súprava servisná pre kompresor KA1822-60

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
21 496,20 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Súprava servisná pre kompresor 991822120

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
25 025,90 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Poistka 32A 65001695

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
360,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Tlačítko 9931200224

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
194,02 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Svetlo hmlov.pred.s drž. 99008090027

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
352,60 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Kapota úplná 55797201108

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
2 313,30 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Pravé spätné zrkadlo38TR-kč 0004-663-062

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
2 766,60 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Sklo strených dverí Pravé99022406

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 952,75 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Reproduktor 130x130 99667620250014

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
227,85 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Plošina MA PS Euro6/TNB 99010201

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
4 660,61 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Vložka zrkadla 5300014137

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
703,40 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Vložka zrkadla 5300014138

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
632,40 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Kryt zrkadla 5300014140

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
391,20 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

SkrutkaA8AC1 062096 213196008

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
49,70 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Snímač brzd oblož. strednej nápravy KNOR

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
260,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Hadica obj.č. 992838051103

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 237,96 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Tyč LTS ESKO 65004634

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
3 668,33 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Vanička s nosom 65005847

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
2 564,83 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Navijak pravý 65007996

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
9 585,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Navijak ľavý 65007997

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
9 585,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Nosník 65010480

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
5 166,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Čap zvislý 65010498

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
5 120,75 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Hlavica zberacia 65011915

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
18 079,50 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Hasiaci prístroj P1F/MPSK k.č.65013463

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
290,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Tyč zberača pravá 65014160

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
6 130,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Tyč zberača ľavá 65014161

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
6 130,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Vodič prepojovací 65002091

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
5 810,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Čap vodorovný 65004882

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
915,25 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Hrot opaľovací 65005779

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
613,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Pružina 65005787

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
104,50 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Krúžok 65005788

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
617,50 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Krúžok poistný 17x1 65005791

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
32,75 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Púzdro zvislého čapu 65005824

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
334,75 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Púzdro vodorovného čapu 65007453

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
79,50 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Filter olejový 25TR 2992242

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
85,13 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Sklo. 997187431204

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
857,50 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Klb gulový 9954808707

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 430,72 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Kompresor rotač.lam Hydrov1822 65004114

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
23 133,76 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Tlačítko 1. dverí 9915009000000136

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 585,44 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Tlačítko 2.až 5.dverí 9915009000001139

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 585,44 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Multiplexer 99362001

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
2 382,44 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Tesnenie 990734319643

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
887,57 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Skrutka držiaku trakč. motora 65002072

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
60,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Kontakt 65000133

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
19 400,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Stykač K1, K2 65000135

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
20 900,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Krúžok poistný 89992931080

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
48,28 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Servoriadenie 30TR 99117172

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
2 372,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Servoriadenie 30TRDG 99117403

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 317,72 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Servoriadenia C700 V717404 99117404

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 451,89 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Rameno horné Ľ 99023434

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 584,55 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Rameno horné P 99023537

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 279,42 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Klb gulový 9954792606

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
389,82 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Valec brzdový náp ZF 999520

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
3 669,44 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Rám mechu TNB18 118 100/55707118100

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
24 014,19 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

mech okovaný NB18 318 211/55718318211

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
19 164,02 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Prep.stieračov a smeru 991500909000100

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
4 552,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy