Status: Zakończona

Czas serwera: 21.07.2024 05:44

Karta zamówienia #12/205/2024/DNS
DNS – Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Vihorlat - výzva č. 12/25/DNS/2024 Zlom

Informacje

ID zamówienia
57041
Nazwa zamówienia
DNS – Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Vihorlat - výzva č. 12/25/DNS/2024 Zlom
Numer zamówienia
12/205/2024/DNS
Numer ogłoszenia BZP
26526 - MUS
Numer ogłoszenia EU
2023/S 149-474070
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
66 074,54 EUR
Główny CPV
77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Lesnícke služby v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci technologickú prípravu pracoviska, ťažbu stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto, manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste na určené sortimenty, označenie údajov a ich zaznamenanie do IS (PSPD, iné) a poťažbová úprava pracoviska. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa zachovala alebo zlepšovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

Popis zákazky je v prílohe č. 1: Rozsah zákazky a cenová ponuka dodávateľa.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Komentarz

Miesto dodania predmetu zákazky: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, v územnej pôsobnosti organizačnej zložky OZ Vihorlat, LS Remetské Hámre, VC Zlom .

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
02.07.2024 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
02.07.2024 09:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY SR, Organizačná zložka OZ Vihorlat
Adres
Čemernianska 136
Vranov nad Topľou
09303, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Igor Nemec
igor.nemec@lesy.sk
+421 918333822

Dokumenty