Status: Trwająca

Czas serwera: 21.07.2024 06:06

Karta zamówienia #11/2024/PJ_BaNM
Rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ Cádrova – počítačové vybavenie

Informacje

ID zamówienia
57090
Nazwa zamówienia
Rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ Cádrova – počítačové vybavenie
Numer zamówienia
11/2024/PJ_BaNM
Numer ogłoszenia EU
https://ted.europa.eu/sk/notice/-/detail/345803-2024
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
21 925,00 EUR
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Zamówienie nie jest podzielone na części - uzasadnienie
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti z dôvodu, že jednotlivé tovary tvoria jeden celok plnenia predmetu zákazky a predstavuje homogénne aktivity, ktoré sú navzájom procesne, časovo a vecne prepojené. Uchádzači musí predložiť ponuky na celý predmet zákazky .
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia počítačového vybavenia do učebne v obnovenom pavilóne Základná škola s materskou školou Cádrova 23, 831 01 Bratislava.
Podrobný opis je uvedený v súťažných podkladoch.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
12.07.2024 12:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
12.07.2024 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Adres
Junácka 3216/1
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
83291, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Peter Jombík
peter.jombik@banm.sk
+421 249253250

Dokumenty