Status: Trwająca

Czas serwera: 15.08.2020 09:37

Karta zamówienia #OS20SNC002
Zberný dvor, Senec

Informacje

ID zamówienia
6277
Nazwa zamówienia
Zberný dvor, Senec
Numer zamówienia
OS20SNC002
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
149 064,80 EUR
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Uzupełniające CPV
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45112400-9 - Roboty wykopaliskowe
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0108 - Okres Senec
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky je výstavba zberného dvora, ktorá zahŕňa: vybudovanie spevnenej betónovej plochy - na umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov na triedené zložky, voľne ložený bioodpad ako i plochu určenú na šlepkovanie drevného odpadu, vybudovanie oplotenia a vstupnej brány, osadenie mostovej váhy do 40 000 kg - predovšetkým na váženie BRO a iných dovezených zložiek odpadu a bude nápomocná pre jednoznačne sledovanie množstva odpadu, zabezpečenie administranvnych priestorov prevádzky osadením kancelárskeho kontajnera s WC, vybudovanie prípojok.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
24.03.2020 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Senec
Adres
Mierové námestie 8 8
Senec
90301, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Silvia Jančová
senec.jancova@obstarame.sk
+421 948030485
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4150

Dokumenty