Status: Trwająca

Czas serwera: 25.03.2023 12:45

Karta zamówienia #VO - 98/2018
Poskytnutie audítorských služieb pre Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 - 2020

Informacje

ID zamówienia
692
Nazwa zamówienia
Poskytnutie audítorských služieb pre Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 - 2020
Numer zamówienia
VO - 98/2018
Numer ogłoszenia BZP
13142 - MSS
Numer ogłoszenia EU
2018/S 180-408216
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
349 050,00 EUR
Główny CPV
79212000-3 - Usługi audytu
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK01 - Bratislavský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb pre Ministerstvo financií SR ako orgán auditu, vykonávaných v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020 (ďalej aj „Program SK – AT“), a to v predpokladanom trvaní štyroch rokov. Požadované audítorské služby súvisia s:

1. overovaním riadneho fungovania systému riadenia a kontroly Programu SK – AT realizovanom na jednotlivých orgánoch so sídlom na území Rakúskej spolkovej republiky, vykonávanom ako systémový audit. Verejný obstarávateľ predpokladá počas obdobia realizácie zákazky výkon dvoch systémových auditov, ktorými sa overia relevantné skutočnosti na úrovni štyroch auditovaných subjektoch – orgánoch zapojených do implementácie na rakúskej strane Programu SK – AT (Spoločný sekretariát Viedeň a národní kontrolóri zo spolkových krajín Dolné Rakúsko, Burgenland a Viedeň).

2. overovaním vzorky operácií na základe vykázaných výdavkov na úrovni zoznamov deklarovaných výdavkov ) hlavných prijímateľov a partnerov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky (spravidla zo spolkových krajín Burgenland, Dolné Rakúsko, Viedeň), vykonávanom ako audit operácií.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
16.10.2018 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Adres
Štefanovičova 5
Bratislava
817 82, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Lucia Vulgánová
lucia.vulganova@mfsr.sk
+421 259582007
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/415640

Dokumenty