Status: Trwająca

Czas serwera: 06.12.2021 18:35

Karta zamówienia #2466/2018-260
Hodnotenie vývoja území s vysokou prírodnou hodnotou na poľnohospodárskej pôde

Informacje

ID zamówienia
719
Nazwa zamówienia
Hodnotenie vývoja území s vysokou prírodnou hodnotou na poľnohospodárskej pôde
Numer zamówienia
2466/2018-260
Numer ogłoszenia BZP
11714-MSS
Numer ogłoszenia EU
2018/S 158-362212
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
483 581,00 EUR
Główny CPV
72316000-3 - Usługi analizy danych
Uzupełniające CPV
79419000-4 - Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji
72314000-9 - Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72310000-1 - Usługi przetwarzania danych
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je monitorovanie a hodnotenie vybraných kvalitatívnych ukazovateľov na úrovni opatrení a jednotlivých operácii podľa konkrétnej priority PRV SR 2014-2020.

Oblasti zamerania monitorovania a hodnotenia sú územia vysokej prírodnej hodnoty (HNV). HNV sú územia s vysokým zastúpením druhov a biotopov, ktoré sú významné z hľadiska ich ochrany na európskej úrovni.

Predmetom monitorovania a hodnotenia sú nasledovné typy HNV:
-HNV Typ 1 - P4A - poľnohospodárska pôda s vysokým podielom poloprírodnej vegetácie (Biotopy prírodných a poloprírodných trávnych porastov).
-HNV Typ 2 - P4A Poľnohospodárska mozaiková krajina s nízkou intenzitou poľnohospodárstva a s prírodnými a štruktúrnymi prvkami (Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny - HŠPK)

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v kapitole C súťažných podkladov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
17.09.2018 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Adres
Dobrovičova 12
Bratislava
812 66, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Lucia Kohútková
lucia.kohutkova@land.gov.sk
+421 259266298

Dokumenty