Status: Trwająca

Czas serwera: 05.12.2020 00:26

Karta zamówienia #07692/2020/ODDVO
Komplexný informačný systém na správu majetku a energetický manažment

Informacje

ID zamówienia
7685
Nazwa zamówienia
Komplexný informačný systém na správu majetku a energetický manažment
Numer zamówienia
07692/2020/ODDVO
Rodzaj procedury
Prípravné trhové konzultácie
Tryb zamówienia publicznego
Prípravné trhové konzultácie
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Główny CPV
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom pripravovaného verejného obstarávania bude dodanie komplexného informačného systému (vrátane služieb) na pasportizáciu nehnuteľného majetku Banskobystrického samosprávneho kraja, jeho jednotnú evidenciu, správu, údržbu, vrátane energetického modulu. Malo by ísť o komplexný, vzájomne plne prepojený informačný systém, umožňujúci spĺňať funkcie riadenia a kontroly primárnych činností Verejného obstarávateľa a mal by zabezpečiť prehľad o majetku úradu a majetku daného do správy či prenájmu úradom BBSK a umožniť získať rýchle, presné a použiteľné informácie potrebné pre všetky typy činností vykonávaných na majetku BBSK. ( Informácie pre spracovanie účtovníctva, pre manažérske a kontrolné rozhodovanie a efektívnu správu a údržbu majetku).

Účelom prípravných trhových konzultácií je oslovenie hospodárskych subjektov, ktoré sa zaoberajú poskytovaním predmetu zákazky s cieľom stanoviť v pripravovanom verejnom obstarávaní objektívne kritérium na vyhodnotenie ponúk, ako aj parametre a požiadavky na predmet zákazky, ktoré verejný obstarávateľ uvedie v opise predmetu zákazky tak, aby boli dodržané princípy verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ plánuje použiť pri zadávaní predmetnej zákazky nadlimitný postup v súlade s § 66 ZVO.

Komentarz

1. Verejný obstarávateľ sa s ohľadom na osobnú ako aj odbornú spôsobilosť relevantných subjektov, ktoré sa chcú zúčastniť prípravných trhových konzultácií, rozhodol požadovať nasledujúce požiadavky/dokumenty:
PTK sa môže zúčastniť len subjekt ktorý :
a) je oprávnený poskytovať služby, ktoré budú predmetom verejného obstarávania v súlade s ustanovením § 32 ods. 1 písm. e) ZVO,
b) predloží vyplnený formulár so základnými informáciami o hospodárskom subjekte.
2. Hospodársky subjekt potvrdí svoj záujem o účasť na prípravných trhových konzultáciách elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7685/summary), a to najneskôr do 22.06.2020. Záujem o účasť potvrdí zaslaním vyplneného formulára k prípravným trhovým konzultáciám na predmet zákazky cez systém JOSEPHINE (záložka komunikácia).
3. Verejný obstarávateľ sprístupňuje informácie týkajúce sa PTK na nasledovnom webovom linku: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7685/summary. Celá písomná komunikácia v priebehu konzultácií bude prebiehať výhradne elektronicky, prostredníctvom systému JOSEPHINE.
4. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 2 verejný obstarávateľ zostaví zoznam účastníkov prípravných trhových konzultácií a zároveň oznámi hospodárskym subjektom, ktoré prejavili záujem o účasť, konkrétny dátum, čas a miesto uskutočnenia prípravných trhových konzultácií, a to na e- mailovú adresu uvedenú v zaslanom formulári.

Terminy

Lehota na prejavenie záujmu o účasť na prípravných trhových konzultáciách
22.06.2020 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Banskobystrický samosprávny kraj
Adres
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ľuboš Hláčik
lubos.hlacik@bbsk.sk
+421 484325644

Dokumenty