Status: Trwająca

Czas serwera: 23.09.2021 01:52

Karta DSZ #MAGS OVO 53196/2020
Servery, sieťové zariadenia a podpora

Informacje

ID zamówienia
7871
Nazwa zamówienia
Servery, sieťové zariadenia a podpora
Numer zamówienia
MAGS OVO 53196/2020
Numer ogłoszenia BZP
23986 - MUT
Numer ogłoszenia EU
2020/S 128-312587
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
3 188 750,00 EUR
Główny CPV
32400000-7 - Sieci
Uzupełniające CPV
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
48800000-6 - Systemy i serwery informacyjne
Centralizowane wprowadzanie
Tak
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS na kúpu a dodanie tovaru, ktorý je bežne dostupný na trhu a ktorý je zaradený podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu CPV kódov 32400000-7 Siete, 32500000-8 Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál, 48800000-6 Informačné systémy a servery.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Komentarz

Vzhľadom na rôznorodosť tovarov, ktoré bude verejný obstarávateľ obstarávať v rámci zriadeného DNS, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo stanoviť kritéria na vyhodnotenie ponúk pri každej výzve na predkladanie ponúk individuálne. Tieto kritériá následne verejný obstarávateľ uvedie v súťažných podkladoch pri každej výzve na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť sa pri jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS či sa použije elektronická aukcia alebo nie a to v závislosti od obstarávaných tovarov.

Verejný obstarávateľ Hlavné mesto SR Bratislava vystupuje v rámci tohto DNS ako centrálna obstarávacia organizácia v zmysle § 15 ZVO. V rámci tohto DNS môže verejný obstarávateľ obstarávať tovary najmä pre nasledovný okruh subjektov:
-Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
- Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
- Bratislavská vodárenská spoločnosť. a.s.
- Odvoz a likvidácia odpadu a.s., v skratke OLO a.s.
- Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie.
Uvedené subjekty sú pre účely zákona o verejnom obstarávaní identifikované ako verejní obstarávatelia podľa § 7 ods. 1 ZVO.

Verejný obstarávateľ si v zmysle § 61 ods. 4 ZVO vyhradzuje právo v jednotlivých výzvach určiť lehotu na predkladanie ponúk kratšiu ako 10 dní dohodou so záujemcami. Lehota na predkladanie ponúk určená verejným obstarávateľom bude vždy aspoň 5 dní.
Záujemca predložením žiadosti o zaradenie do DNS súhlasí s predmetnou možnosťou.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť zmluvné podmienky v rámci konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí o zaradenie do DNS (žiadosť o účasť)
03.08.2020 17:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
16.09.2025 12:00:00

Zamówienia scentralizowane

Nazwa zamawiającego
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adres
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Ivan Pudiš
ivan.pudis@bratislava.sk
+421 259356521

Dokumenty

Oferty