Status: Trwająca

Czas serwera: 29.09.2020 09:14

Karta zamówienia #MK/A/2020/15378
Veterinárna asanačná služba-zber kadáverov (VŽP) na území mesta Košice

Informacje

ID zamówienia
7891
Nazwa zamówienia
Veterinárna asanačná služba-zber kadáverov (VŽP) na území mesta Košice
Numer zamówienia
MK/A/2020/15378
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
51 000,00 EUR
Główny CPV
85200000-1 - Usługi weterynaryjne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zmluvy je činnosť poskytovateľa služby podľa zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov spočívajúca v zabezpečení zberu , prepravy, dočasného skladovania a bezpečného odstraňovania tiel uhynutých zvierat a ich častí tiel (kadáverov), vedľajšieho živočíšneho produktu kategórie č. 1 (ďalej len „ VŽP“) na pozemných komunikáciách a miestnych komunikáciách a ciest II a III. triedy , a pozemkoch (verejné parkoviská, plochy verejnej zelene ) vo vlastníctve a v správe mesta Košice nepretržite 24 hodín denne aj počas pracovného voľna a sviatkov. Podrobnejšie informácie sú uvedené v návrhu zmluvy v prílohe č.1 k výzve.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
07.07.2020 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
07.07.2020 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Košice
Adres
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Monika Cesnaková
monika.cesnakova@kosice.sk
+421 556419135

Dokumenty