Status: Trwająca

Czas serwera: 14.08.2020 12:45

Karta zamówienia #S/06521/OVO/2020-2
Prístroje na monitorovanie pacientov s implantovaným kardioverter defibrilátorom

Informacje

ID zamówienia
8278
Nazwa zamówienia
Prístroje na monitorovanie pacientov s implantovaným kardioverter defibrilátorom
Numer zamówienia
S/06521/OVO/2020-2
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
26 250,00 EUR
Główny CPV
33123210-3 - Urządzenia do monitorowania czynności serca
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom obstarávania sú prístroje na monitorovanie pacientov s implantovaným kardioverter defibrilátorom.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Komentarz

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača, aby do ponukového formulára systému JOSEPHINE vkladal celkovú cenu v EUR bez DPH, % DPH a celkovú cenu v EUR s DPH za predpokladané množstvo MJ!!!
Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača, že kalkulácia ceny, ktorú uchádzač uvedie v Prílohe č. 3 - „Štruktúrovaný rozpočet ceny“ musí byť zhodná s cenovou ponukou, ktorú uchádzač vkladá v okne „PONUKY“ priamo do tabuľky v systéme JOSEPHINE (ponukový formulár systému JOSEPHINE).

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
04.08.2020 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
04.08.2020 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adres
Ondavská 8
Košice
04011, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Dana Kapáková
dkapakova@vusch.sk
+421 556117112

Dokumenty