Status: Trwająca

Czas serwera: 05.12.2020 00:09

Karta zamówienia #ID 227220/2020
Vypracovanie PD a súvisiace činnosti pre projekt „Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania“

Informacje

ID zamówienia
8493
Nazwa zamówienia
Vypracovanie PD a súvisiace činnosti pre projekt „Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania“
Numer zamówienia
ID 227220/2020
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
40 000,00 EUR
Główny CPV
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - konkrétne vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP s DRS) zahŕňajúcej projektové energetické hodnotenie, dokumentácia pre ohlásenie stavby, dokumentácia na odstránenie stavby, projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu stravovacej prevádzky, odborný autorský dohľad a inžiniersku činnosť. Minimálne požiadavky na predmet zákazky stanovené verejným obstarávateľom ako aj podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohách tejto Výzvy, najmä príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky, príloha č. 3 – Zmluva o dielo.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
25.08.2020 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
25.08.2020 09:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Banskobystrický samosprávny kraj
Adres
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647

Dokumenty