Status: Zakończona

Czas serwera: 04.12.2020 23:54

Karta zamówienia #08391/2020/ODDVO
Dopravný prieskum verejnej osobnej autobusovej dopravy (VOD) v Banskobystrickom kraji jeseň 2020

Informacje

ID zamówienia
8580
Nazwa zamówienia
Dopravný prieskum verejnej osobnej autobusovej dopravy (VOD) v Banskobystrickom kraji jeseň 2020
Numer zamówienia
08391/2020/ODDVO
Numer ogłoszenia BZP
31685 - WYS, Vestník č. 183/2020 z dňa 28.08.2020
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
110 000,00 EUR
Główny CPV
79311000-7 - Usługi w zakresie ankiet
Uzupełniające CPV
79311300-0 - Usługi analizy ankiet
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb – vykonanie a spracovanie prieskumu – Dopravný prieskum verejnej osobnej dopravy (VOD) v Banskobystrickom kraji na linkách kraja podľa špecifikácie uvedenej v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a ich prílohách. Hlavným účelom spracovania dopravnej analýzy na území Banskobystrického kraja je zber dát pre tvorbu strategických krajských dokumentov Plán udržateľnej mobility a Plán dopravnej obslužnosti. Dopravný prieskum VOD je zameraný na získanie podkladov o počte prepravených osôb (nástupy, výstupy, obsadenosť na každej zastávke) na vybraných, obstarávateľom špecifikovaných linkách autobusovej dopravy na území Banskobystrického kraja vrátane cezhraničných spojov. Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú prípravu, vykonanie a vyhodnotenie prieskumu.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
10.09.2020 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
10.09.2020 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Banskobystrický samosprávny kraj
Adres
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Monika Debnárová
monika.debnarova@bbsk.sk
+421 484325133

Dokumenty