Status: Trwająca

Czas serwera: 15.06.2024 06:25

Karta zamówienia #15/2020
Zvýšenie počtu žiakov SSOŠ v Giraltovciach na praktickom vyučovaní - SO 01 a SO 02.

Informacje

ID zamówienia
8693
Nazwa zamówienia
Zvýšenie počtu žiakov SSOŠ v Giraltovciach na praktickom vyučovaní - SO 01 a SO 02.
Numer zamówienia
15/2020
Numer ogłoszenia BZP
45842 - WYP, Vestník č. 272/2020 - 30.12.2020
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
632 687,30 EUR
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

SO 01 Internát:
Jedná sa o budovu internátu, so štyrmi nadzemnými podlažiami a jedným čiastočným podzemným podlažím, v ktorej je
navrhovaná prestavba vytypovaných vnútorných priestorov a prístavba schodiska s technickým zázemím. Budova spolu s
územím určením na vybudovanie prístavby sa nachádza v mierne svahovitom teréne, s terénnymi nerovnosťami. Územie
staveniska je voľné, na ploche sa nenachádzajú žiadne objekty. Budova je pripojená na rozvodné inžinierske siete. V
území určenom pre vybudovanie prístavby je situované zberné podzemné vedenie dažďovej kanalizácie, ktoré bude
preložené. Na území staveniska sa nenachádza chránená zeleň. Pozemok je oplotený.
V rámci riešenia zvýšenia počtu žiakov na praktickom vyučovaní je v objekte internátu navrhovaná nová odborná učebňa
- kuchyňa (teplá a studená) so zázemím a stolovacou miestnosťou pre uč. odbor 6445 H 00 Kuchár a uč. odbor 6489 H
00 Hostinský.
Vrámci navrhovaného vybudovania nových dielní v objekte SO 02 Dielne, ktorý je situovaný v priamej nadväznosti na
internát, je v predmetnom objekte internátu v nevyužívaných priestoroch skladov na 1.NP navrhované zriadenie šatní a
hygienických zariadení žiakov odborov 3686 F 00 Stavebná výroba a 3661 H 00 Murár, skladov náradia a miestnosti
majstrov odborného výcviku so šatňou a hygienickým zázemím.
Vrámci riešenia bezbariérovosti objektu je navrhovaný prístup pre imobilné osoby s parkovacím miestom na východnej
strane objektu. Bezbariérový vstup je do hlavného schodiska objektu, kde v zrkadle existujúceho schodiska je
navrhovaný výťah, s nástupom na medzipodeste v nadväznosti na vstup do objektu a výstupmi na všetkých podlažiach
objektu. Na 1.np bude zriadené WC pre imobilných.
SO 02 Dielne:
Predmetná stavba je jednopodlažná a bola pôvodne vybudovaná ako uhoľná kotolňa pre potreby vykurovania internátu.
Je situovaná v nadväznosti na internát, je konštrukčne riešená samostatne a od internátu je oddilatovaná. V
predchádzajúcom období bola uhoľná kotolňa zrušená, vybodovaný bol vstavok, v ktorom bola zriadená plynová
kotolňa. Ostatné priestory boli využívané ako dielne a garáž. Existujúca stavba je navrhovaná na prestavbu pre potreby
vybudovania školských dielní so zázemím.
Stavba je vybudovaná v svahovitom teréne so sklonom v severnom smere. Je pripojená na rozvodné inžinierske siete.
Na území staveniska sa nenachádza chránená zeleň. Pozemok je čiastočne oplotený.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
19.02.2021 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
19.02.2021 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Súkromná stredná odborná škola
Adres
Dukelská 33
Giraltovce
087 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Peter Lupták
luptak@arrpsk.sk
+421 915963032
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/15152

Dokumenty