Status: Zakończona

Czas serwera: 05.12.2020 00:38

Karta zamówienia #08415/2020/ODDVO
Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj - zmeny a doplnky - 1.

Informacje

ID zamówienia
8912
Nazwa zamówienia
Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj - zmeny a doplnky - 1.
Numer zamówienia
08415/2020/ODDVO
Numer ogłoszenia BZP
32937 - WNS zo dňa 22.09.2020
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
60 000,00 EUR
Główny CPV
71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
Uzupełniające CPV
71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom verejného obstarávania je poskytnutie služby, konkrétne vypracovanie a dodanie územnoplánovacej dokumentácie k projektu s názvom: Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj – zmeny a doplnky - 1.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Komentarz

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v predmetnej Výzve na predkladanie ponúk a v prílohách tejto Výzvy, konkrétne v Prílohe č.1 Výzvy - návrh zmluvy o dielo a v Prílohe č. 2 Výzvy - návrh uchádzača na plnenie kritérií.

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
02.10.2020 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Banskobystrický samosprávny kraj
Adres
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Beáta Fulnečková
beata.fulneckova@bbsk.sk
+421 484325127

Dokumenty