Status: Trwająca

Czas serwera: 27.03.2023 16:58

Karta zamówienia #KE-HA-2017-PZ-rekonstrukcia
Rekonštrukcia hotelovej časti v Hotelovej akadémii v Košiciach

Informacje

ID zamówienia
99
Nazwa zamówienia
Rekonštrukcia hotelovej časti v Hotelovej akadémii v Košiciach
Numer zamówienia
KE-HA-2017-PZ-rekonstrukcia
Numer ogłoszenia BZP
113/2017, 8046 - WYP, 08.06.2017
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
545 006,37 EUR
Główny CPV
45212411-0 - Roboty budowlane w zakresie hoteli
Uzupełniające CPV
45214310-6 - Roboty budowlane w zakresie pomaturalnych szkół zawodowych
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Budova Hotelovej akadémie slúži ako sídlo strednej odbornej školy a ako hotel na ubytovanie hotelových hostí.
Účelom rekonštrukcie budovy Hotelovej akadémie je:
- úprava dispozície 1. nadzemného podlažia objektu tak, aby sa zoptimalizovali funkčné a prevádzkové možnosti objektu,
- rekonštrukcia hotelovej časti objektu na 1. nadzemnom podlaží,
- riešenie prevádzky a studenej kuchyne pre raňajky.
Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch - v prílohách, ktoré obsahujú projektovú dokumentáciu a výkaz výmer stavby.

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Komentarz

Komunikácia prebieha prostredníctvom systému JOSEPHINE, podľa podrobnejších informácií v bode 10 kapitoly A. súťažných podkladov. Predkladanie ponúk v listinnej podobe bude prebiehať podľa bodu 18 kapitoly A súťažných podkladov.

Terminy

Rekonštrukcia hotelovej časti v Hotelovej akadémii v Košiciach
14.07.2017 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Hotelová akadémia
Adres
Južná trieda 10
Košice
040 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Jarmila Cecková
jarmila.ceckova@jvo.sk
+421 918555660

Dokumenty