Stav: Ukončená

Serverový čas: 19.09.2021 00:19

Karta veřejné zakázky #VZ2021-041-MOL-ITS
Grilování – piknik ve městě

Informace

ID zakázky
12792
Název zakázky
Grilování – piknik ve městě
Číslo spisu VZ
VZ2021-041-MOL-ITS
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
502 187,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je vybudování veřejného griloviště v lokalitě u řeky Dyje (ul. Melkusova).

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je vybudování veřejného griloviště v lokalitě u řeky Dyje (ul. Melkusova) podle návrhu, který zpracoval Ing. arch. Michal Štancl.

Další specifikace předmětu zakázky:
- vytyčení a účinné ochránění či provedení dočasných přeložek veškerých sítí dotčených stavbou či jejím prováděním,
- dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu díla,
- zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací, zajištění důkladné ochrany podlah tělocvičny a gymnastického sálu, uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla),
- pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné zábory ploch mimo obvod staveniště,
- vypracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,
- veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
- odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel,
- vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, které budou zabudovány do díla,
- záruka za jakost díla bude min. 60 měsíců (účastník může nabídnout záruku vyšší).

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
18.06.2021 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Městský úřad Znojmo
Adresa
Obroková 1/12
Znojmo
669 22, Česká republika
Administrátor VZ
Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.