Stav: Probíhající

Serverový čas: 05.08.2021 18:21

Karta veřejné zakázky #01/2021
Silnice III/29021 Kateřinky u Liberce, opěrná zeď

Informace

ID zakázky
13420
Název zakázky
Silnice III/29021 Kateřinky u Liberce, opěrná zeď
Číslo spisu VZ
01/2021
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
6 976 880,19 Kč
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
71322000-1 - Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací
45100000-8 - Práce spojené s přípravou staveniště
71320000-7 - Technické projektování
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace
45233141-9 - Práce na údržbě silnic
45233200-1 - Různé povrchové práce
45233290-8 - Instalace a montáž dopravního značení
45233120-6 - Výstavba silnic
45112730-1 - Krajinné úpravy na silnicích a dálnicích
71300000-1 - Technicko-inženýrské služby
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ051 - Liberecký kraj
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele stavebních prací. Součástí plnění Veřejné zakázky je rovněž provedení projekčních činností spočívajících ve vypracování projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících činností, zhotovení dokumentace díla a poskytnutí licencí. Veřejná zakázka je zadávána podle standardů FIDIC – Green book (projekt typu design & build pro stavby menšího rozsahu).

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele stavebních prací dle této zadávací dokumentace a jejich příloh („stavba“ nebo „dílo“) na stavební akci „Silnice III/29021 Kateřinky u Liberce, opěrná zeď“, která je rozdělena na dvě Sekce označené A: „Opěrná zeď“ a B: „Odvodnění komunikace a chodník“.
Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž provedení projekčních činností spočívajících ve vypracování projektové dokumentace (navazující na zadavatelem poskytnutou část dokumentace ke stavebnímu povolení ve formátu PDF a inženýrské činnosti) a poskytnutí souvisejících činností, včetně potřebných zaměření, získání dokladů pro řádnou kolaudaci díla, zpracování dokumentace skutečného provedení díla, a dále zhotovení dokumentace díla a poskytnutí licencí. Veřejná zakázka je zadávána podle standardů FIDIC – Green book (projekt typu design & build pro stavby menšího rozsahu). Součástí plnění bude v případě potřeby rovněž zajištění změny stavby před dokončením, v souladu s relevantními právními předpisy.
Předmětem stavby Sekce A je rekonstrukce opěrné zdi situované v intravilánu statutárního města Liberec, která paží těleso komunikace III/29021. Stávající opěrná zeď je v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu. Došlo k jejímu částečnému zborcení v délce cca 10 m na sousední pozemek p. č. 178, k. ú. Kateřinky u Liberce a zbývající část zdi, která je rovněž ve špatném technickém stavu, ohrožuje bezpečnost provozu na silnici III/29021. Stávající zeď tvoří opracované žulové kvádry, konstrukce má tvar tížné zdi, částečně je založena na skalním podloží.
Předmětem stavby Sekce B je výstavba dešťové kanalizace tak, aby dešťové vody z ulice Nad Pianovkou byly svedeny do místní vodoteče protékající v blízkosti stavby. Stavba dešťové kanalizace bude probíhat v koordinaci s rekonstrukci opěrné zdi. Předmětem stavby pro Sekci B je rovněž vybudování nového chodníku v úseku silnice III/29021.
Předmětem veřejné zakázky je tak kompletní rekonstrukce a modernizace stávající opěrné zdi a související vozovky silnice III/29021, vybudování chodníku, zajištění dostatečného odvodnění silnice III/29021 a místní komunikace Nad Pianovkou včetně přilehlých ploch.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Odpovědné veřejné zadávání (OVZ)

Ano

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
10.08.2021 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
10.08.2021 10:01:00

Zadavatel

Název organizace
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
Adresa
České mládeže 632/32
Liberec
70946078, Česká republika
Administrátor VZ
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, Mgr. Mária Kopecká
katerinky@havelpartners.cz
+420 255000111
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/70946078

Dokumenty