Stav: Ukončená

Serverový čas: 19.08.2022 16:01

Karta veřejné zakázky #1/2021
Prenájom časti pozemku, v územnom obvode verejného prístavu Bratislava, parcelné č. 3851/1 o výmere 3000 m2, ostatná plocha

Informace

ID zakázky
13517
Název zakázky
Prenájom časti pozemku, v územnom obvode verejného prístavu Bratislava, parcelné č. 3851/1 o výmere 3000 m2, ostatná plocha
Číslo spisu VZ
1/2021
Režim veřejné zakázky
Verejná obchodná súťaž
Druh zadávacího řízení
Verejná obchodná súťaž
Druh veřejné zakázky
-
Výsledek veřejné zakázky
Nájemní smlouva
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Vyhlasovateľ vyhlasuje OVS o najvýhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude
prenájom časti pozemku, ktorý sa nachádza v územnom obvode verejného prístavu Bratislava, zapísanom na liste vlastníctva č. 882, vedeného Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, katastrálne územie: Nivy, obec: Bratislava – mestská časť Ružinov, okres Bratislava II, pozemok registra „C“ KN parcelné č. 3851/1, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 3000 m². Grafické znázornenie obsahuje Príloha č. 6 týchto SP.

Kritérium hodnocení nabídek
Podle zadávací dokumentace
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
19.08.2021 13:00:00

Zadavatel

Název organizace
Verejné prístavy, a. s.
Adresa
Prístavná 10
Bratislava
821 09, Slovenská republika
Administrátor VZ
Gabriela Knapová
gabriela.knapova@vpas.sk
+421 910448650

Dokumenty