Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.08.2019 01:44

Karta veřejné zakázky #ORM/0193/18
Škola - dílna lidskosti - ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Bezbariérovost (47. Výzva IROP)

Informace

ID zakázky
1542
Název zakázky
Škola - dílna lidskosti - ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Bezbariérovost (47. Výzva IROP)
Číslo spisu VZ
ORM/0193/18
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
7 554 875,47 Kč
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45214200-2 - Stavební úpravy školních budov
45313100-5 - Instalace a montáž výtahů
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy
77300000-3 - Zahradnické služby
37535280-3 - Lavičky (dětská hřiště)
71250000-5 - Architektonické, technické a zeměměřičské služby
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy Základní školy, Na Výsluní 2047, Uherský Brod.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce jsou stavební úpravy Základní školy, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště tak, aby tato byla v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, splněny požadavky na zabezpečení bezbariérovosti a přístupná všem bez rozdílu trvalého či dočasného handicapu.
V rámci stavebních prací bude řešen bezbariérový přístup do budovy školy a všech jejich pater (rampy, výtah, svislá plošina) a součástí bude i rekonstrukce a stavební úpravy sociálních zařízení ve všech podlažích učebnových pavilonů D, E a pavilonu F (tělocvična). Předmět veřejné zakázky zahrnuje rovněž úpravy zpevněných ploch, vegetační úpravy a dodávku mobiliáře.
Předmětem veřejné zakázky nejsou stavební úpravy pavilonu C, včetně zpevněných ploch před pavilonem.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta na předkládání nabídek
05.12.2018 10:00:00
Zadávací lhůta do
05.05.2019

Zadavatel

Název organizace
Město Uherský Brod
Adresa
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 17, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
+420 572805136
Další kontakty
Zadavatel je v zadávacím řízení zastoupen Příkazníkem:
MCI SERVIS s.r.o., Mgr. Marta Černá, mciservis@mciservis.eu, 573 034 265


Věcná stránka za město Uherský Brod - Ing. Dagmar Braunerová, dagmar.braunerova@ub.cz, 572 805 235
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.