Stav: Probíhající

Serverový čas: 30.05.2023 02:37

Karta veřejné zakázky #3/2022/OVS
Predaj nehnuteľnosti – HUMENNÉ

Informace

ID zakázky
28972
Název zakázky
Predaj nehnuteľnosti – HUMENNÉ
Číslo spisu VZ
3/2022/OVS
Režim veřejné zakázky
Verejná obchodná súťaž
Druh zadávacího řízení
Verejná obchodná súťaž
Druh veřejné zakázky
-
Výsledek veřejné zakázky
Kupní smlouva
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Popis předmětu VZ

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ „Predaj nehnuteľností – HUMENNÉ“ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na predaj nehnuteľného majetku, ktorých je výlučným vlastníkom v podiele 1/1:
- Budova - Poisťovne - súpisné číslo 34, na parcele č. 2630,
- Garáž – súpisné číslo 2963, na parcele č. 2633/4,
- pozemok, zastavaná plocha a nádvorie - parcelné číslo 2630, výmera 782 m2,
- pozemok, zastavaná plocha a nádvorie - parcelné číslo 2633/2, výmera 1219 m2,
- pozemok, zastavaná plocha a nádvorie - parcelné číslo 2633/4, výmera 37 m2
pričom vyššie uvedené nehnuteľnosti sa nachádzajú na Mierovej ul. č. 13, okres Humenné, obec Humenné, katastrálne územie Humenné, zapísané na LV č. 5615 u katastrálneho odboru Okresného úradu Humenné.

Výsledkom Obchodnej verejnej súťaže bude uzatvorenie Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Podrobnosti Obchodnej verejnej súťaže sú uvedené v súťažných podmienkach.

Kritérium hodnocení nabídek
Podle zadávací dokumentace
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie návrhov
26.08.2022 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
26.08.2022 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Adresa
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Slovenská republika
Administrátor VZ
Mgr. PhD. Martin Garaj
martin.garaj@vszp.sk
+421 220824679

Dokumenty