Stav: Probíhající

Serverový čas: 30.05.2023 04:02

Karta veřejné zakázky #4/2022/OVS
Predaj nehnuteľnosti – TRNAVA

Informace

ID zakázky
28973
Název zakázky
Predaj nehnuteľnosti – TRNAVA
Číslo spisu VZ
4/2022/OVS
Režim veřejné zakázky
Verejná obchodná súťaž
Druh zadávacího řízení
Verejná obchodná súťaž
Druh veřejné zakázky
-
Výsledek veřejné zakázky
Kupní smlouva
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Popis předmětu VZ

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ „Predaj nehnuteľností – TRNAVA“ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na predaj nehnuteľného majetku, ktorého je výlučným vlastníkom v podiele 1/1:
- budova poisťovne - súpisné číslo 3783, na parcele č. 1175/1,
- garáž – súpisné číslo 5044, na parcele č. 1175/2,
- pozemok, zastavaná plocha a nádvorie - parcelné číslo 1175/1, výmera 248 m2,
- pozemok, zastavaná plocha a nádvorie - parcelné číslo 1175/2, výmera 18 m2,
- pozemok, zastavaná plocha a nádvorie - parcelné číslo 1175/3, výmera 214 m2.
Uvedené nehnuteľnosti sa nachádzajú na Sládkovičovej ul. č. 6, okres Trnava, obec Trnava, katastrálne územie Trnava, zapísané na LV č. 2260 u katastrálneho odboru Okresného úradu Trnava.

Výsledkom Obchodnej verejnej súťaže bude uzatvorenie Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Podrobnosti Obchodnej verejnej súťaže sú uvedené v súťažných podmienkach.

Kritérium hodnocení nabídek
Podle zadávací dokumentace
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie návrhov
26.08.2022 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
26.08.2022 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Adresa
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Slovenská republika
Administrátor VZ
Mgr. PhD. Martin Garaj
martin.garaj@vszp.sk
+421 220824679

Dokumenty