Stav: Probíhající

Serverový čas: 26.05.2020 14:17

Karta DNS #31/2019
Počítačové zariadenia, tlačiarne a príslušenstvo

Informace

ID zakázky
2991
Název zakázky
Počítačové zariadenia, tlačiarne a príslušenstvo
Číslo spisu VZ
31/2019
Evidenční číslo zakázky
5493 - MUT
Číslo oznámení z TED
2019/S 054-123951
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
623 565,75 EUR
Hlavní CPV kód
30200000-1 - Počítače
Doplňující CPV kód
30211400-5 - Počítačové konfigurace
30213000-5 - Osobní počítače
30213100-6 - Přenosné počítače
30213200-7 - Tablety (PC)
30213300-8 - Stolní počítač
30213500-0 - Kapesní počítače
30214000-2 - Pracovní stanice
30215000-9 - Mikropočítačové technické vybavení
30216110-0 - Skenery pro počítačové využití
30230000-0 - Zařízení související s počítači
30231000-7 - Počítačové monitory a konzoly
30231100-8 - Počítačové terminály
30231300-0 - Zobrazovací jednotky
30231310-3 - Ploché monitory
30231320-6 - Dotykové monitory
30232000-4 - Periferní vybavení
30232100-5 - Tiskárny a kresliče
30232110-8 - Laserové tiskárny
30232120-1 - Jehličkové tiskárny
30232130-4 - Barevné grafické tiskárny
30232150-0 - Inkoustové tiskárny
30236000-2 - Různé počítačové vybavení
30237200-1 - Počítačová příslušenství
30237270-2 - Pouzdra na přenosné počítače
30237410-6 - Počítačová myš
30237420-9 - Pákové ovladače
30237450-8 - Grafické tablety
30237460-1 - Počítačové klávesnice
30237480-7 - Vstupní jednotky
Zakázka není rozdělená na části - zdůvodnění
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý sám o sebe predpokladá zadávanie zákaziek na základe čiastkových výziev, podľa potrieb verejného obstarávateľa, nemá rozdelenie predmetu zákazky na časti svoje opodstatnenie.
Centralizované zadávání
Ano
NUTS
SK01 - Bratislavský kraj
Popis předmětu VZ

Predmetom obstarávania je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, ktorým sú Počítačové zariadenia, tlačiarne a príslušenstvo.
DNS bude zriadené pre potreby verejného obstarávateľa Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, Bratislava, IČO: 00151742 a Úrad pre reguláciu hazardných hier, Štefanovičova 5, Bratislava, IČO: 52265021
Predmetom zákazky je vytvorenie DNS na kúpu a dodanie tovaru, ktorý je bežne dostupný na trhu a ktorý je zaradený podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu CPV kódov uvedených v bode 3.2 Súťažných podkladov.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.
Do podrobnej špecifikácie predmetu zákazky v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS môžu byť integrované environmentálne požiadavky. Verejný obstarávateľ uplatňovaním zeleného verejného obstarávania podporuje udržateľné využívanie prírodných zdrojov, dosahovanie zmien v správaní, ktoré smeruje k udržateľnej výrobe a spotrebe, a tiež podnecuje inovácie.
Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia (vrátane konkrétnych dodacích miest), bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Poznámka

1. Verejný obstarávateľ vystupuje v predmetnom verejnom obstarávaní ako centrálna obstarávacia organizácia v zmysle § 15 ZVO.
2. Verejný obstarávateľ použije na zadanie konkrétnych zákaziek výzvy v rámci vytvoreného DNS § 58-61 ZVO. Výzvu bude zasielať všetkým kvalifikovaným záujemcom. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť zmluvné podmienky v rámci konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk.
3.Doplňujúce informácie k bodu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody - Dynamický nákupný systém bude zriadený na obdobie do 30.06.2020.
4. Verejný obstarávateľ uplatňuje zelené verejné obstarávanie. Do podrobnej špecifikácie predmetu zákazky v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS môžu byť integrované environmentálne požiadavky.
5. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ ako aj v odkaze na profile verejného obstarávateľa, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
6. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po zaradení do DNS a pred aj po lehote na predkladanie ponúk viažúcej sa ku konkrétnej zákazke postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie: Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih odoslania v systéme JOSEPHINE, a to v súlade s funkcionalitou systému. Ponuky v rámci konkrétnych zákaziek budú vyhotovené elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložené do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť dvoma spôsobmi:
- v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a
bezpečnostným osobnostným kódom (eID) v systéme JOSEPHINE. V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú
pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovných dňoch v čase 8.00 - 16.00 hod. alebo
- prostredníctvom autorizačného kódu, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy uchádzača v listovej podobe formou
doporučenej pošty v prípade, kedy spoločnosť pomocou eID registruje osoba, ktorá nie je štatutárom tejto spoločnosti alebo je registrácia do systému realizovaná pomocou hesla. Lehota na tento úkon sú 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.
7.Uchádzač môže v zmysle § 39 ZVO nahradiť doklady jednotným európskym dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený jednotný elektronický dokument. Uchádzač bude vyzvaný na predloženie dokladov, ktorými potvrdí splnenie podmienok účasti.
8.Z dôvodu obmedzenia počtu CPV kódov nebolo možné vypísať všetky CPV kódy týkajúceho sa zriadenia DNS. Rozsah CPV kódov v rámci triedy hlavného slovníka je uvedený v súťažných podkladoch časti A bod 3.2.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
15.04.2019 10:00:00
Doba zriadenia DNS
30.06.2020 23:59:00

Centrální zadavatel

Název organizace
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Adresa
Štefanovičova 5
Bratislava
817 82, Slovenská republika
Administrátor VZ
Marián Fačkovec
marian.fackovec@mfsr.sk
+421 259584014
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/237

Dokumenty

Zakázky