Stav: Probíhající

Serverový čas: 23.03.2023 06:22

Karta veřejné zakázky #OZ Podunajsko 2023/2026 Pestovanie
Lesnícke služby v pestovnej činnosti na organizačnej zložke OZ Podunajsko na obdobie 2023 - 2026

Informace

ID zakázky
34742
Název zakázky
Lesnícke služby v pestovnej činnosti na organizačnej zložke OZ Podunajsko na obdobie 2023 - 2026
Číslo spisu VZ
OZ Podunajsko 2023/2026 Pestovanie
Číslo oznámení z TED
Ú. v. EÚ/S S228 25/11/2022 655945-2022-SK
Režim veřejné zakázky
Nadlimitná zákazka
Druh zadávacího řízení
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh veřejné zakázky
Služby
Předpokládaná hodnota
10 401 798,01 EUR
Hlavní CPV kód
77230000-1 - Služby související s lesnictvím
VZ je dělená na části
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Opis predmetu zákazky je pre všetky časti rovnaký.

Predmetom zákazky je realizácia lesníckych služieb v pestovnom procese. Na účely tohto verejného obstarávania
predstavujú tietoi služby súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa,
obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich
výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability. Túto
základnú starostlivosť doplňujú práce v ochrane lesa, zamerané na prevenciu a priamu obranu proti škodlivým
činiteľom, práce na odstraňovaní inváznych bylín a drevín, ostatné pestovateľské práce, práce na zachovaní a
reprodukcii genofondu lesných drevín a práce na udržiavaní lesnej dopravnej siete pre potreby realizácie pestovateľskej
činnosti. Ide o odbornú činnosť, zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom
rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť
plniť produkčné, sociálne a ekologické funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa
zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky, uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

Predmet zákazky je rozdelený na nasledovné časti:
Predmet zákazky je rozdelený na nasledovné časti:
a) časť „1“ - VC 1 Pukanec na LS: Pukanec, pozostávajúci z LO: LO Dekýš, LO Obora, LO Segíňov, LO Studienec, LO Štampoch, LO Tlstý Vrch,LO Varta LO Višničky, LO Žuhračka
b) časť „2“ - VC 2 Čifáre na LS:Čifáre, pozostávajúci z LO: LO Tehla, LO Nemčíňany, LO Nevidzany, LO Kováčová, LO Pata, LC Čifáre
c) časť „3“ - VC 3 Podhajská na LS: Čifáre, pozostávajúci z LO: LO Čaka, LO Dlhý Vrch, LO Hrubý Háj, LO Palárikovo LC Podhájska
d) časť „4“ - VC 4 Želiezovce na LS: Želiezovce, pozostávajúci z LO: LO Čanko, LO Hron, LO Sazdice, LO Čereš, LO Hrable,
e) časť „5“ - VC 5 Kamenín na LS: Želiezovce, pozostávajúci z LO: O Farná, LO Chľaba, LO Chrbát, LO Leľa, LO Sikenička, LO Step, LO Svodín /Vojnice, Štúrovo/
f) časť „6“ - VC 6 Plášťovce na LS: Plášťovce, pozostávajúci z LO: LO Čelovce, LO Šahy, LO Beľuja, LO Cerovo, LO Čabraď, LO Dobov Diel, LO Medovarce, LO Plášťovce /Šahy a Plášťovce/
g) časť „7“ - VC 7 Ladzany na LS: Antol, pozostávajúci z LO: LO Beľuj, LO Klastava, LO Ladzany, LO Litava, LO Žibritov / Ladzany/
h) časť „8“ - VC 8 Antol na LS: Antol, pozostávajúci z LO: LO Krnišov, LO Mesiac-Kameň, LO Antol, LO Ilija, LO Krížna/ Antol/
i) časť „9“ - VC 9 Bukovina na LS: Modrý Kameň, pozostávajúci z LO: LO Príbelce, ,LO Bukovina, LO Karikáš
j) časť „10“ - VC 10 Modrý Kameň na LS: Modrý Kameň, pozostávajúci z LO: LO Modrý Kameň,LO Plachtince, ,LO Bušince,LO Nová Ves,LO Želovce,LO Koprovnica
k) časť „11“ - VC 11 Nitra na LS: Nitra, pozostávajúci z LO: LO Tomášikovo, LO Pusté Uľany, LO Horná Pôtoň, LO Veľké Zálužie, LO Dubník, LO Párovské Háje, LO Veľký Cer, LO Neded/Galanta, Nitra/
l) časť „12“ - VC 12 Gabčíkovo na LS: Gabčíkovo, pozostávajúci z LO: LO Kráľová Lúka, LO Dekáň, LO Šamorín, LO Kľúčovec, LO Kližská Nemá, LO Jahodná, LO Bajč, LO Kolárovo, LO Marcelová, LO Palárikovo - bez LC Podhajská /Nové Zámky, Komárno, Gabčíkovo, Šamorín a Čalovo/

Verejný obstarávateľ predpokladá vydávanie konkrétnych objednávok v dopredu neurčitých, nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

1) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20, ods. 3 ZVO prostredníctvom zabezpečeného komunikačného rozhrania IS JOSEPHINE. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé
zachytenie ich obsahu, prostredníctvom IS JOSEPNINE dostupného na adrese https://josephine.proebiz.com. Uvedené platí aj pre komunikáciu pri jednotlivých Výzvach na predkladanie ponúk

2) Uchádzač predloží ponuku na kompletné zabezpečenie časti "1", časti "2", časti "3", ........... 12 predmetu zákazky. Uchádzač môže predložiť ponuku na časť "1" alebo na časť "2" alebo na časť "3" ........................ 12 predmetu zákazky samostatne, alebo na všetky časti predmetu zákazky v jednej ponuke.

3) Verejný obstarávateľ rozhodol, že v zmysle zákona o verejnom obstarávaní sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO systémom superrevers.

4) Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší tento postup zadávania zákazky

5) Verejný obstarávateľ v súlade s § 11 ZVO neuzavrie zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Povinnosť sa vzťahuje aj na subdodávateľa po celú dobu trvania. Víťazný uchádzač je povinný nahlásiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa, ak ku nej dôjde v priebehu platnosti zmluvy. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov.

6) Verejný obstarávateľ môže uzavrieť jednotlivé zmluvy s úspešnými uchádzačmi v jednotlivých častiach najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty alebo ak neboli doručené námietky.

7) Uchádzač zo Slovenskej republiky NIE JE povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. b), písm. c), písm. e) a písm. d), nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Uchádzač JE povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. a) a písm. f), nakoľko verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

8) Predmetné verejné obstarávanie nie je obstarávanie inovácií, nie je zamerané na zelené verejné obstarávanie. Predmetné verejné obstarávanie je zamerané na spoločensky zodpovedné VO.

Sociálně zodpovědná zakázka

Ano

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
23.12.2022 09:00:00 (Online zpřístupnění nabídek)
Plánované otevírání nabídek
23.12.2022 11:00:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Organizačná zložka OZ Podunajsko
Adresa
Koháryho 2
Levice
93401, Slovenská republika
Administrátor VZ
Marek Tabernaus
marek.tabernaus@lesy.sk
+421 918334307

Dokumenty

časť „1“ - VC 1 Pukanec

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
797 154,24 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
77230000-1 - Služby související s lesnictvím
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy

časť „2“ - VC 2 Čifáre

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
616 676,90 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
77230000-1 - Služby související s lesnictvím
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy

časť „3“ - VC 3 Podhajská

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
872 614,37 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
77230000-1 - Služby související s lesnictvím
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy

časť „4“ - VC 4 Želiezovce

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
360 082,61 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
77230000-1 - Služby související s lesnictvím
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy

časť „5“ - VC 5 Kamenín

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
579 131,76 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
77230000-1 - Služby související s lesnictvím
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy

časť „6“ - VC 6 Plášťovce

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
1 218 874,56 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
77230000-1 - Služby související s lesnictvím
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy

časť „7“ - VC 7 Ladzany

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
565 444,34 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
77230000-1 - Služby související s lesnictvím
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy

časť „8“ - VC 8 Antol

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
649 667,90 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
77230000-1 - Služby související s lesnictvím
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy

časť „9“ - VC 9 Bukovina

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
853 669,13 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
77230000-1 - Služby související s lesnictvím
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy

časť „10“ - VC 10 Modrý Kameň

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
802 857,15 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
77230000-1 - Služby související s lesnictvím
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy

časť „11“ - VC 11 Nitra

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
1 516 171,94 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
77230000-1 - Služby související s lesnictvím
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy

časť „12“ - VC 12 Gabčíkovo

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
1 569 453,11 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
77230000-1 - Služby související s lesnictvím
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy