Stav: Probíhající

Serverový čas: 19.06.2024 05:36

Karta veřejné zakázky #MAR 7/2023
Hromadné poistenie všeobecnej zodpovednosti zamestnanca za škodu, ktorú spôsobil zamestnávateľovi zavineným nedbanlivostným konaním_2023

Informace

ID zakázky
36888
Název zakázky
Hromadné poistenie všeobecnej zodpovednosti zamestnanca za škodu, ktorú spôsobil zamestnávateľovi zavineným nedbanlivostným konaním_2023
Číslo spisu VZ
MAR 7/2023
Režim veřejné zakázky
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh zadávacího řízení
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
10 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
66510000-8 - Pojištění
Doplňující CPV kód
66516000-0 - Pojištění odpovědnosti za škodu
66516500-5 - Pojištění profesní odpovědnosti
66515000-3 - Pojištění proti poškození nebo ztrátě
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

1.Predmetom zákazky je hromadné poistenie všeobecnej zodpovednosti zamestnanca za škodu, ktorú spôsobil zamestnávateľovi zavineným nedbanlivostným konaním - porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, a to počas trvania pracovného pomeru zamestnanca u zamestnávateľa a počas trvania poistenia, ak táto zodpovednosť zamestnanca vznikla podľa ustanovení Zákonníka práce alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu SR, upravujúceho pracovnoprávneho vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

2.Poistenie sa vzťahuje na poistnú udalosť, ktorá nastala v dobe trvania poistenia.

3. Verejný obstarávateľ stanovuje maximálny možný ročný objem plnenia na 100 000,00 EUR bez DPH, kritériom hodnotenia je cena ročného poistného ( verejný obstarávateľ stanovil ako maximálnu čiastku ročného poistenia čiastku 10 000,00 EUR bez DPH.

Podrobnejšie je predmet zákazky uvedený v prílohe č. 1 - Opis predmetu a podmienky plnenia a v prílohe č. 1.1

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
10.02.2023 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
10.02.2023 10:15:00

Zadavatel

Název organizace
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Administrátor VZ
Mgr. Jana Varečkova
jana.caniova@marianum.sk
+421 948277319
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty