Stav: Probíhající

Serverový čas: 18.08.2019 01:07

Karta veřejné zakázky #UtVO 1725/2019
Chodník, cyklochodník a cesta na Ulici Bučianska v Trnave

Informace

ID zakázky
3713
Název zakázky
Chodník, cyklochodník a cesta na Ulici Bučianska v Trnave
Číslo spisu VZ
UtVO 1725/2019
Evidenční číslo zakázky
12974-WYP
Režim veřejné zakázky
Podlimitná zákazka
Druh zadávacího řízení
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
260 070,26 EUR
Hlavní CPV kód
45233161-5 - Výstavba stezek pro pěší
Doplňující CPV kód
45233162-2 - Výstavba cyklistických stezek
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Popis předmětu VZ

Predmetom zmluvy je realizácia nového cyklistického chodníka a časti chodníka pre peších pozdĺž ulice Bučianska v meste Trnava. Súčasťou je realizácia stavebných úprav na miestnej komunikácií, ako aj úprava a posun vpustov dažďovej kanalizácie, osadenie trvalého a prenosného dopravného značenia a zároveň aj realizácia bezbariérových úprav, verejného osvetlenia a sadových úprav. Súčasťou je realizácia chodníka a priechodu k budúcemu prepojeniu s Univerzitou. Projekčne je riešený tiež posun miestnej komunikácie, respektíve záber na jednej strane pri zárubnom múre a rozšírenie na strane druhej, ktorý je súčasťou riešenia objektu D.1.1. Z dôvodu výstavby cyklistického chodníka na ulici Bučianskej je potrebné preložiť stožiar verejného osvetlenia. Existujúci stožiar aj so svietidlom bude zdemontovaný. V zelenom páse vedľa cyklistického chodníka bude osadený nový 10m stožiar verejného osvetlenia, prepojený s existujúcimi stožiarmi z obidvoch strán. Napojenie osvetlenia priechodu pre chodcov bude z existujúceho stožiara verejného osvetlenia. Návrh projektovej dokumentácie na realizáciu stavby rieši sadovnícku úpravu okolia navrhnutých chodníkov a cyklochodníkov na Bučianskej ulici.
Členenie stavby na stavebné objekty:
D.1 SPEVNENÉ PLOCHY
D.1.1 hlavná cyklocestička
D.1.2 prepojenie s univerzitou
D.2 VEREJNÉ OSVETLENIE
D.3 SADOVÉ ÚPRAVY
Podrobnejšie je predmet zákazky uvedený v súťažných podkladoch.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
12.06.2019 14:00:00
Plánované otevírání nabídek
13.06.2019 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Mesto Trnava
Adresa
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ing. Miroslav Lalík
miroslav.lalik@trnava.sk
+421 915972143
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mesto+trnava&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Dokumenty