Stav: Ukončená

Serverový čas: 19.01.2020 20:48

Karta zakázky #06379/2019/ODDVO
Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce – vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom.

Informace

ID zakázky
3776
Název zakázky
Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce – vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom.
Číslo spisu VZ
06379/2019/ODDVO
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
2 479 491,03 EUR
Hlavní CPV kód
45233200-1 - Různé povrchové práce
Doplňující CPV kód
45233142-6 - Práce na opravě silnic
45233141-9 - Práce na údržbě silnic
45233223-8 - Obnova povrchu vozovky
45233228-3 - Stavební práce na obrusné vrstvě
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky uskutočnenie stavebných prác - asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce, miestom uskutočnenia sú vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom.
Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách:
- príloha č. 1 – Výkazy výmer
- príloha č. 2 - Opis predmetu zákazky
- príloha č. 3 – Zmluva o dielo

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Poznámka

Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti z dôvodu samotnej povahy zákaziek zadávaných v rámci dynamického nákupného systému (DNS), keď práve jednotlivé výzvy v zriadenom DNS chápe verejný obstarávateľ ako delenie predmetu zákazky na časti.

Verejný obstarávateľ vyhlasuje jednotlivé výzvy v rámci DNS priebežne, podľa aktuálnej potreby, s prihliadnutím na geografický aspekt, pričom berie do úvahy aj predpokladané hodnoty jednotlivých zákaziek a snaží sa o nájdenie tak geograficky kompaktných oblastí (logických celkov), ako aj o primerané finančné objemy jednotlivých zákaziek.

Z uvedených dôvodov verejný obstarávateľ nerozdeľuje zákazky zadávané vyhlásením jednotlivých výziev na časti.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
11.06.2019 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
Martin Daniš
martin.danis@bbsk.sk
+421 484325645

Dokumenty