Stav: Ukončená

Serverový čas: 05.10.2023 00:51

Karta veřejné zakázky #38375
Lesná cesta Horný Bankov - Široký Dol, prestavba

Informace

ID zakázky
38375
Název zakázky
Lesná cesta Horný Bankov - Široký Dol, prestavba
Číslo spisu VZ
38375
Režim veřejné zakázky
Verejná obchodná súťaž
Druh zadávacího řízení
Verejná obchodná súťaž
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
417 806,66 EUR
Hlavní CPV kód
45233120-6 - Výstavba silnic
Doplňující CPV kód
45112000-5 - Výkopové a zemní práce
45000000-7 - Stavební práce
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Všeobecné údaje
Lesná cesta sa nachádza v Košickom kraji, okres Košice I, obec Košice - Sever, katastrálne územia Čermeľ a Kamenné.
Cesta sa nachádza na pozemkoch prevažne vo vlastníctve mesta Košice, len z malej časti v správe Slovenského pozemkového fondu. Všetky pozemky sú v užívaní Mestských lesov Košice a.s. na základe platných nájomných zmlúv.
Lesná cesta v súčasnosti podľa STN 736108 zodpovedá kategórii 2L s parametrami 4,0/30. Cesta bola doteraz podľa potreby spevňovaná drveným kamenivom, príp. iným menej hodnotným miestnym materiálom, približne od km 2,000 je len zemná bez spevnenia. Cesta je značne opotrebovaná a poškodená, od km 1,000 úplne chýba pozdĺžne odvodnenie (priekopy) a priečne odvodňovacie objekty (priepusty), čím je znížená únosnosť cesty, ktorá sa borí a vytvárajú sa koľaje. Vzhľadom na dĺžku cesty a výmeru gravitujúcich lesných porastov je nedostatočný počet výhybní a odvozných miest.

Technické parametre navrhovanej lesnej cesty (po prestavbe)
- Celková dĺžka lesnej cesty: 2,190 km
- Opravovaný úsek: súvislá prestavba na celej dĺžke cesty
- Kategória cesty (podľa STN 736108): 1L – 4,0/30 s celoročnou prevádzkou so šírkou v korune 4,0 m, z toho vozovka 3,00 m a zemné krajnice 2 x 0,5 m

Rozsah a spôsob prevedenia stavebných prác
- celkové zemné odkopávky pre zriadenie spodnej stavby vrátane priepustov 4 640 m3, z toho hĺbené vykopávky (rýhy, jamy) 341 m3 a zriadenie zemného telesa cesty 747 m3
- prehĺbenie existujúcich a nakopanie chýbajúcich priekop v dĺžke približne 1 200 m vrátane 211 m dláždených priekop z betónových tvárnic a vybudovanie pozdĺžnych trativodov pri
odvoznom mieste, odbočke k nemu a v úseku 2,050-2,133 km
- rozobratie a nanovo výstavba 2 betónových priepustov (z toho jeden hospodársky) a výstavba 11 nových (z toho jeden hospodársky) priepustov z ŽB rúr TZP-4 začelených vtokovou
šachtou (nádržkou) a čelom z betónu vrátane potrebných úprav zostávajúcich funkčných priepustov; vo všetkých prípadoch úprava vtokov a výtokov dlažbou alebo rovnaninou
(vtoky) resp. nahádzkou z lomového kameňa (výtoky)
- v km 0,010 a 0,070 osadenie dvoch prefabrikovaných betónových odrážok
- zriadenie odvozného miesta na prípojke (odbočke) v km 1,640 s plochou 720 m2 spevneného štrkodrvinou hr. 20 cm
- zriadenie 4 nových výhybní
- vybudovanie vozovky celkovej hrúbky 40 cm (podľa jestvujúceho spevnenia) v skladbe:
8 cm sanačná vrstva z vibrovaného štrku; 6, 10 resp. 18 cm podklad zo štrkodrviny;
kryt z penetračného asfaltového makadamu hr. 9 cm
- zemné krajnice široké 0,50 m hr. 22-39 cm spevniť podľa potreby drveným kamenivom.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
19.06.2023 14:30:00
Plánované otevírání nabídek
22.06.2023 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Mestské lesy Košice a.s.
Adresa
Južná trieda 11
Košice
040 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ing. Maroš Vanyo
mvanyo@meleskosice.sk
+421 908060834

Dokumenty